EN
Начало » Структура » История на българския език » Сътрудници » гл. ас. д-р Татяна Ивановна Брага

гл. ас. д-р Татяна Ивановна Брага

Информация

Главен асистент

Секция за история на българския език

Служебен телефон: 02 979-29-68

Тел.: 0877210788  

Имейл: t.braga@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • история на българския език
  • палеография и кодикология
  • славянски писмени юридически паметници
  • лексикология и лексикография
  • сравнително езикознание

Награди:

Грамота за дългогодишна плодотворна дейност в младежкото движение и за принос в развитието на българската култура в Украйна

Образование и опит

Образование и опит

2023: главен асистент, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Секция за история на българския език.

2022: образователна и научна степен „доктор“ по български език / история на българския език.

2021 – 2022: докторант, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Секция за история на българския език, филолог-специалист.

2012 – 2020: частна юридическа практика. Юрисконсулт, бизнес и управленско консултиране. Преводач (руски, български, украински), гр. Киев – Украйна.

2010 – 2012: Национален университет „Одеска юридическа академия“. Лектор по международна правна защита и право на Европейския съюз, гр. Одеса – Украйна.

2008 – 2010: свободна юридическа практика. Юрисконсулт по гражданскоправни въпроси, преводач, гр. Одеса (Украйна).

2003 – 2006: Одеска национална юридическа академия. Преподавател по гражданско право, основи на римското гражданско право, ораторско изкуство, украински език за чужденци, гр. Одеса – Украйна.

1998 – 2003: Одески национален университет „И. И. Мечников“,  Юридически факултет, магистър по право. Специалност: „Гражданско и семейно право“. Специализации: международно право, право на Европейския съюз.

1996 – 2001: Одески национален университет „И. И. Мечников“,  Филологически факултет, магистър по българска и украинска филология. Специалност: „Лингвистика“. Квалификация: филолог, преводач, преподавател по български и украински език и литература.

1998, 1999: Международен езиков лагер. Ръководител-екип и преподавател – руски език като чужд за австрийски, унгарски и чешки студенти, гр. Тата, Унгария.

1997 – 1998: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии (студентска програма „Културно-образователен обмен Украйна – България“).

1991 – 1996: бакалавър по психология и педагогика с методики на преподаването (гр. Белгород-Днестровски, Украйна).

Членуване в обществени организации:
Асоциация на българите в Украйна – Одеса, Украйна
Съюз на българската младеж – Одеса, Украйна (съосновател)

Научна дейност

Проекти

Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, ДО1-205/13.09.2022 г., участник

Постдокторантски проект „Диахронен аспект на личноименната система на българската диаспора в Бесарабия, представен по нови архивни данни“. Национална програма на МОН „Млади учени и постдокторанти 2“, одобрена с РМС 206/07.04.2022 г.

Чуждите езикови влияния в историческото формиране на българския и румънския език (2023 – 2025), ЕБР проект на Българската академия на науките с Румънската академия, участник

Всекидневният живот през Средновековието по лексикални данни от български и румънски език (2020 – 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, Институт за лингвистика на Румънската академия на науките, участник в проекта (1.10.2021 – 2022).

Публикации

Студии и статии в научни списания

Брага, Т. Интерактивен метод на юриспруденцията, използван за решаване на образователни задачи в обучението по български език (методика CASE STUDY). Български език и литература, 1 (2023), с. 72 – 81.

Брага, Т. Одески дамаскин № 37 (63), новобългарски паметник от Котленската книжовна школа. Палеография. Кодикология. Датировка. Български език, LXVIII, 4, 2022, с. 68 – 84. ISSN: 0005-4283.

Брага, Т. Валентина Александровна Колесник на 70 години. Българистика, Съвет за чуждестранна българистика, 45/2022, с. 130 – 135. ISSN 1311-8544.

Брага, Т. Лексические заимствования из османского турецкого языка в новоболгарских памятниках XVII – XVIII в.в. (на материале Одесских дамаскинов). Балканско езикознание, 2022, кн. 1, с. 96 – 111.

Линк

Брага, Т. Концент життя, буття, (iснування) у мовi новоболгарських дамаскинiв XVIII столiття. Мова. Свiдомсть. Концепт. Збiрник наукових праць, вiдп. ред. О. Г. Хомчак. Мелiтополь: МДПУ iм. Богдана Хмельницького, Випуск 12, 2022, с. 55 – 61.

Брага, Т. Малко познат дамаскин от Карловско-Аджарската художествена школа (Одески дамаскин № 36 (62) – Палеография, Кодикология, Датировка. – Бълг. език, кн. 4, 2021, с. 60 – 77. ISSN 0005-4283.

Линк

Брага, Т. Деякi палеографiчнi особливостi рукопису № 38/64 зi збiрки B. I. Григоровича. – Проблеми сучасного лiтературознавства, Збiрник наукових праць, Випуск 12, Одеса, 2003, с. 250 – 255. ISBN 966-587-955-6.

Линк

Брага, Т. За някои палеографични особености при Григоровичевите дамаскини. – Българистични проучвания, том 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката, 2005, с. 78 – 90. ISBN 954-775-488-2.

Линк

Статии в сборници от конференции

Брага, Т. Научният принос на В. И. Григорович в опазването на българското книжовно културно наследство. – В: Сборник докторантски и постдокторантски четения 2022, 3. София, 17 ноември 2022. Академично издателство „За буквите – О писменехъ“, с. 205 – 223. ISBN: 978-619-185-571-1.

Брага, Т. Профиль женского присутствия в эпоху Средневековья по материалам Женского сборника Иосифа Брадати. – В: Доклади от Международна юбилейната конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 15 – 17 май 2022 г. София: БАН, 2022, с. 331 – 337. ISSN 2683-118Х.

Линк

Брага, Т. Български писмени паметници в обсега на научните интереси на В. И. Григорович и Г. С. Раковски – Одеския период. – В: Университетски четения, посветени на 200-годишнината от рождението на Георги С. Раковски, 21 април 2021. Част 1, год. XVI, кн. 5, е-списание „Анамнеза“, 2021, с. 21 – 28. ISSN: 1312-9295.

Линк

Брага, Т. Закон судний людем – найдавніший болгарський та словянський законодавчий памятник епохи християнства. – В: Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 21 травня 2021 р.), т. 1, Одеса, Гельветика, 2021, с. 147 – 150. ISBN: 978–966–992–505–3.

Линк

Брага-Каракаш, Т. Право европейского союза на стыке международного права и национального права государств-членов ЕС. – В: Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам’яті професора Ю. М. Оборотова: (до 75-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора Ю. М. Оборотова): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17 вересня 2021 р., Одеса, Фенікс, Нац. ун-т „Одеська юрид. Академія“, 2021, с. 78 – 83. ISBN: 978-966-928-724-3.

Линк

Брага, Т. Приписки и бележки в Одеските дамаскини от сбирката на В. И. Григорович. – В: Сборник доклади и материали от Международна научна конференция в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев, 13 – 14 декември 2002 г. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 240 – 248. ISBN 954-524-408-9.

Линк

Брага, Т. Виктор Иванович Григорович и Одеските дамаскини от сбирката му. – В: Българистични проучвания, том 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Сборник с доклади от VIII международна научна сесия, В. Търново, август 2002 г. Велико Търново, Фабер, 2003, с. 138 – 150. ISBN 954-775-281-2.

Линк

Брага, Т. Сложните форми на прилагателните имена в Тихонравовия дамаскин. Българистични проучвания, том 8. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Седма международна научна сесия, Велико Търново, август 2001, с. 119 – 125.

Брага, Т. За някои особености при прилагателните имена в Тихонравовия дамаскин. – Българистични проучвания, том 7. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Шеста международна научна сесия Велико Търново, август 2000, с. 107 – 117.