EN

Татяна Ивановна Брага

Информация

Филолог специалист

Секция за история на българския език

Служебен телефон: 02 979-29-68

Тел.: 0877210788  

Имейл: t.braga@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • история на българския език
  • палеография и кодикология
  • славянски писмени юридически паметници
  • лексикология и лексикография
  • сравнително езикознание

Награди:

Грамота за дългогодишна плодотворна дейност в младежкото движение и за принос в развитието на българската култура в Украйна

Образование и опит

Образование и опит

2021 – до момента: филолог специалист, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Секция за история на българския език.

2021 – докторант, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Секция за история на българския език.

2012 – 2020: частна юридическа практика. Юрисконсулт, бизнес и управленско консултиране. Преводач (руски, български, украински), гр. Киев – Украйна.

2010 – 2012: Национален университет „Одеска юридическа академия“. Лектор по международна правна защита и право на Европейския съюз, гр. Одеса – Украйна.

2008 – 2010: свободна юридическа практика.  Юрисконсулт по гражданскоправни въпроси, преводач.

2003 – 2006: Одеска национална юридическа академия. Преподавател по гражданско право, основи на римското гражданско право, ораторско изкуство, украински език за чужденци, гр. Одеса – Украйна.

1998 – 2003: Одески национален университет „И. И. Мечников“,  Юридически факултет. Специалност „Гражданско и семейно право“; други специализации – международно право; право на Европейския съюз. Образователно-квалификационна степен „магистър“.

1996 – 2001: Одески национален университет „И. И. Мечников“,  Филологически факултет. Специалност „Българска и украинска филология“; квалификация – филолог, преводач, преподавател по български и украински език и литература. Образователно-квалификационна степен „магистър“ – 2001, „бакалавър“ – 2000.

1998, 1999 – Международен езиков лагер. Ръководител-екип и преподавател – руски език като чужд за австрийски, унгарски и чешки студенти, гр. Тата, Унгария.

1997 – 1998: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии (студентска програма „Културно-образователен обмен Украйна – България“).

1991 – 1996: бакалавър по психология и педагогика с методики на преподаването (гр. Б-Днестровски, Украйна).

Научна дейност

Проекти

Всекидневният живот през Средновековието по лексикални данни от български и румънски език (2020 – 2022), Институт за български език, Българска академия на науките, Институт за лингвистика на Румънската академия на науките, участник в проекта (от 1.10.2021 – 2022).

Публикации

Статии в списания

Брага, Т. Малко познат дамаскин от Карловско-Аджарската художествена школа (Одески дамаскин № 36 (62) – Палеография, Кодикология, Датировка. – Бълг. език, кн. 4, 2021, с. 60 – 77. ISSN 0005-4283.

Линк

Брага, Т. Деякi палеографiчнi особливостi рукопису № 38/64 зi збiрки B. I. Григоровича. – Проблеми сучасного лiтературознавства, Збiрник наукових праць, Випуск 12, Одеса, 2003, с. 250 – 255. ISBN 966-587-955-6.

Линк

Брага, Т. За някои палеографични особености при Григоровичевите дамаскини. – Българистични проучвания, том 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката, 2005, с. 78 – 90. ISBN 954-775-488-2.

Линк

Публикувани доклади на конференции

Брага, Т. Български писмени паметници в обсега на научните интереси на В. И. Григорович и Г. С. Раковски – Одеския период. – В: Университетски четения, посветени на 200-годишнината от рождението на Георги С. Раковски. Част 1, год. XVI, кн. 5, е-списание „Анамнеза“, 2021, с. 21 – 28. ISSN: 1312-9295.

Линк

Брага, Т. Закон судний людем – найдавніший болгарський та словянський законодавчий памятник епохи християнства. – В: Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 21 травня 2021 р.), т. 1, Одеса, Гельветика, 2021, с. 147 – 150. ISBN: 978–966–992–505–3.

Линк

Брага-Каракаш, Т. Право европейского союза на стыке международного права и национального права государств-членов ЕС. – В: Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам’яті професора Ю. М. Оборотова: (до 75-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора Ю. М. Оборотова): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17 вересня 2021 р., Одеса, Фенікс, Нац. ун-т „Одеська юрид. Академія“, 2021, с. 78 – 83. ISBN: 978-966-928-724-3.

Линк

Брага, Т. Приписки и бележки в Одеските дамаскини от сбирката на В. И. Григорович. – В: Сборник доклади и материали от Международна научна конференция в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев, 13 – 14 декември 2002 г. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 240 – 248. ISBN 954-524-408-9.

Линк

Брага, Т. Виктор Иванович Григорович и Одеските дамаскини от сбирката му. – В: Българистични проучвания, том 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Сборник с доклади от VIII международна научна сесия, В. Търново, август 2002 г. Велико Търново, Фабер, 2003, с. 138 – 150. ISBN 954-775-281-2.

Линк