EN
Начало » Информация » Документи

Документи

Планове

 

Научноизследователски план на ИБЕ за 2018 – 2020 г.

 

Научноизследователски план на ИБЕ за 2017 – 2019 г.

 

Научноизследователски план на ИБЕ за 2016 – 2018 г.

 

Научноизследователски план на ИБЕ за 2015 – 2017 г.

 

Научноизследователски план на ИБЕ за 2014 – 2016 г.  

 

Отчети

 

Отчет на ИБЕ за 2017 г.

 

Публикации за 2017 г.

 

Цитирания за 2017 г.

 

Отчет на ИБЕ за 2016 г.

 

Публикации за 2016 г.

 

Цитирания за 2016 г.

 

Отчет на ИБЕ за 2015 г.

 

Отчет на ИБЕ за 2014 г.

 

Отчет на ИБЕ за 2013 г.

 

Отчет на ИБЕ за 2012 г.

 

Отчет на ИБЕ за 2011 г.    

 

Нормативни документи

 

Устав на Българската академия на науките

 

Правилник на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

 

Правилник за вътрешния трудов ред на Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“

 

Правилник за устройството и дейността на Научния съвет към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

 

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ бр. 38 от 21 май 2010 г., изм. ДВ бр. 81 от 15 октомври 2010 г., изм. ДВ бр. 101 от 28 декември 2010 г. )

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ бр. 75 от 24 септември 2010 г., изм. ДВ бр. 19 от 8 март 2011 г., изм. ДВ бр. 9 от 31 януари 2012 г., изм. ДВ бр. 62 от 12 юли 2013 г.)

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българската академия на науките

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

 

Приложения към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

 

Етичен кодекс на служителите на Българската академия на науките

 

Етичен кодекс на служителите на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

 

Методика за провеждане на атестация на служителите на Българската академия на науките и на служителите на Института за български език (приета от ОС на БАН на 15.07.2013 г. и от НС на ИБЕ на 03.04.2014 г.)

 

Резултати от независимата международна оценка на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, направена от Европейската научна фондация /ЕНФ/ и Европейската федерация на академиите на науките /ЕФАН/

 

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Института за български език