EN
Начало » Информация » Награди

Награди

Награди на Института за български език

1) Голяма награда на Института за български език за наука „Проф. Любомир Андрейчин“. Присъжда се на всеки две години и се връчва на празника на Института за български език – 15 май.

➤ 2019 г. – проф. Малгожата Коритковска от Института по славистика на Полската академия на науките

➤ 2012 г. – проф. д.ф.н. М. Алмалех

 

2) Награда на Института за български език за книга на годината. Присъжда се всяка година и се връчва на празника на Института за български език – 15 май.

➤ 2016 г.

1. Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV част. Морфология. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016.

2. Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София, Издателство „Просвета – София“, 2016.

➤ 2015 г. (връчена през 2016 г.)

1. Легурска, П. Съпоставителни анализи и национална специфика на лексиката. Издателство „Ето“, София, 2015, 190 с. ISBN 978-954-9859-61-4.

2. Ответственный редактор Л. Э. Калнын. Л. Василева, Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, М. Котева, К. Първанов.
Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Серия фонетико-грамматическия. Болгарские материалы. Выпуск 1. Рефлексы *ě. Выпуск 2а. Рефлексы *ę. Выпуск 2б. Рефлексы *ǫ. Выпуск 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl. Выпуск 4а. Рефлексы *ъ, *ь. Выпуск 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные. Издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2015.

➤ 2014 г. – Българска лексикология и фразеология в три тома, дело на авторски колектив от СБЛЛ

➤ 2013 г. – Речник на българския език. Т. 14 Прелез – пясъчножълт

➤ 2012 г.

1. Еркеч – паметта на езика. Изд. „Мултипринт“. С., 2012 г. с автори Сл. Керемидчиева, А. Кочева, Л. Василева, К. Първанов, З. Сертова, И. Гарвалова, Р. Чернева.

2. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. Изд. „Просвета“. С., 2011 г. ISBN 97895401.

3. М. Стаменов. Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култура“=. Изд. „Изток-Запад“. С., 2011 г. ISBN 9789543219469.

 

3) Награда за млад учен „Проф. Л. Андрейчин“. Присъжда се всяка година и се връчва на празника на Института за български език – 15 май.

➤ 2013 г. – гл. ас. д-р Светлозара Илиева Лесева

➤ 2012 г. – ас. д-р Калина Мичева-Пейчева

➤ 2002 г. – д-р Константин Куцаров

 

4) Награда за най-млад учен „Проф. Ст. Стойков“. Присъжда се всяка година и се връчва на празника на Института за български език – 15 май.

 

5) Почетен знак на Института за български език – значка (златна). Присъжда се за значителни заслуги към развитието на българската езиковедска наука и на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и се връчва при тържествени случаи.

➤ 2017 г.

Проф. д-р Елка Мирчева

Проф. д.ф.н. Иван Касабов

Проф. д.ф.н. Максим Стаменов

Доц. д-р Ангел Пачев

➤ 2016 г.

Проф. дфн Малина Станкова

Доц. д-р Христина Пантелеева

Доц. д-р Емилия Кочева

➤ 2013 г.

Проф. дфн Стефан Смядовски

Проф. дфн Владко Мурдаров

Проф. дфн Тодор Балкански

➤ 2012 г.

Проф. Хетил Ро Хауге

Доц. Елена Узеньова

Проф. Хайнц Миклас

Проф. Виолета Косеска

Проф. Малгожата Коритковска

Проф. Ирина Платонова

➤ преди 2012 г.

Проф. дфн Л. Крумова, проф. д-р Иван Кочев, доц Тинка Костова, доц. д-р Донка Вакарелска-Чобанска, доц. дфн Лиляна Димитрова-Тодорова, проф. дфн. Ангелина Минчева, чл.кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. дин Боряна Велчева, доц. Мария Рачева, проф. дфн Георги Попов, проф. дфн Мери Лакова, доц. д-р Стоян Жерев, доц. д-р Калина Викторова, доц. д-р Ралица Цойнска, чл.-кор. проф. дфн Мария Попова, чл.-кор. проф. дфн Емилия Пернишка, доц. Мария Деянова, проф. дфн Мария Чоролеева, проф. дфн Ст. Калдиева, доц. д-р Ю. Балтова, доц. д-р Мая Божилова, гл. ас. д-р Сабина Павлова, доц. д-р Маргарита Троева и доц. д-р Елена Кяева, доц. д-р Вяра Малджиева, проф. Иван Куцаров

➤ Предишни години

Проф. Албрехт Гройле (ГФР), д-р В. Атанасов – Истанбул, д-р Ухлиржова – Чехия, проф. Тодор Тодоров, проф. Васил Райнов, Васил Анастасов, Ангелина Минчева, Калина Иванова

➤ 2002 г.

Акад. Тодор Бояджиев, чл.-кор. Дора Иванова-Мирчева, акад. Иван Дуриданов, проф. Кристалина Чолакова, проф. Сийка Спасова, проф. Елена Георгиева, проф. Стефана Стойкова, проф. Дина Станишева, д-р Рангел Бошков, доц. Христо Холиолчев, доц. Мария Деянова, д-р Димитър Андрейчин, проф. дфн Йордан Пенчев, проф. д-р хабил. Тадеуш Шимански, проф. дфн Евгения Ивановна Дьомина, проф. д-р Клаус Щейнке, проф. дфн Татяна В. Попова, ст.н.с. I ст. дфн Боряна Велчева, ст.н.с. д-р Георги Христов

 

6) Почетен знак на Института за български език – значка (сребърна). Присъжда се за заслуги към развитието на българската езиковедска наука и на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и се връчва при тържествени случаи.

➤ 2002 г.

Ангелина Димова, Милка Димитрова, Анна Спасова, Елена Машалова, Анастасия Хаджиева, Хриска Симеонова-Топалова, д-р Константин Куцаров

 

7) Почетен знак плакет. Награда за изключителни заслуги за развитието на българската езиковедска наука и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“.

➤ 2018 г. – проф. Тадеуш Шимански

➤ 2016 г. – чл.-кор. дфн Емилия Пернишка

➤ 2015 г.

Проф. д-р Иван Кочев

Проф. дфн Стефана Димитрова

 

8) Почетен член на Института за български език.

1. Проф. д-р хабил. Тадеуш Шимански

2. Проф. дфн Евгения Ивановна Дьомина

3. Проф. д-р Клаус Щейнке

4. Проф. дфн Татяна В. Попова

5. Д-р Кирил Костов

6. Проф. д-р хабил. Виолета Косеска-Тошева

7. Д-р Хетил Ро Хауге

9) Грамота за щедро дарение на научна литература в подкрепа на работата на изследователите от Института за български език и бъдещите им научни постижения.

➤ 14.05.2019 г.

Проф. Румяна Златанова

Проф. Рая Заимова

 

Наградите се присъждат според критериите, утвърдени от Българската академия на науките.

 

Награди на фонд „Академик Владимир Георгиев“, пазен във фонд „13 века България“

 

1) Първа награда за най-добър труд по езикознание. Връчва се на рождения ден на акад. Владимир Георгиев – 16 февруари.

➤ 2018 г. (връчена 2019 г.) – проф. д-р Валентин Гешев за труда Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българско минало, противоречиво и динамично настояще.

➤ 2017 г. – проф. дфн Пенка Пехливанова за труда От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата).

➤ 2015 г. – чл.-кор. дфн Емилия Пернишка за труда Местните имена в Свищовско, София, 2012, 302 с.

➤ 2014 г. – Речник на книжовния български език на народна основа (върху текст на Тихонравовия дамаскин). София, Издателство „Валентин Траянов“, 2013, 1143 с.

 

2) Втора награда за постижения в областта на езикознанието. Връчва се на рождения ден на акад. Владимир Георгиев – 16 февруари.

➤ 2018 г. (връчена 2019 г.) – проф. д.ф.н. Маргарита Младенова за труда Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език.

 

3) Колективна награда за най-добър труд по езикознание или постижения в областта на езикознанието. Присъждането на колективна награда изключва даването на първа и втора награда за годината. Връчва се на рождения ден на акад. Владимир Георгиев – 16 февруари.

 

Условия и ред за удостояване с наградите на фонд „Академик Владимир Георгиев“.