EN
Начало » Информация » Услуги » Електронна библиотека

Електронна библиотека

Библиотека „Българско езикознание“ включва трудове на учени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.


Речник на българския език. Второ допълнено и преработено електронно издание. Т. 5. Ж – З. София: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, 2022. 1245 с. ISBN: 978-619-908-843-2.

Речник на българския език. Второ допълнено и преработено електронно издание. Т. 6. И – Й. София: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, 2022. 1141 с. ISBN: 978-619-90884-4-9.


Заимов, Йордан. Асеманиево евангелие. Старобългарски глаголически паметник от края на X – началото на XI век. София: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, 2013.


Издателство „Валентин Траянов“ предостави на Библиотеката следните заглавия:

Цибранска-Костова, Марияна, Елка Мирчева. Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст. Изд. „Валентин Траянов“. София, 2012, 384 с.

Мирчева, Елка. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. Изд. „Валентин Траянов“. София, 2006, 848 с.

Колектив. Старобългарски речник, т. I. Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. „Валентин Траянов“. София, 1999, 1120 с.

Колектив. Старобългарски речник, т. II. Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. „Валентин Траянов“. София, 2009, 1328 с.

Колектив. Старобългарски речник. Предговор (част от том I). Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. Валентин Траянов. София, 1999, 1120 с.


Издателство „Нестор История“ предостави на Библиотеката следното заглавие:

Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексика словообразовательная. Болгарские материалы: животный мир, животноводство, растительный мир, профессии и общественная жизнь. М.,  СПб: Нестор-История, 2013.


Български диалектен атлас. Обобщаващ том. I – IV. Фонетика. Акцентология. Лексика. Морфология. София, Книгоиздателска къща „Труд“, 2001, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016.


Български етимологичен речник. Т. I – VII, София: Издателство на Българската академия на науките, 1971 — 2010.