EN
Начало » Информация » Услуги

Услуги

Електронни услуги

 

  1. Онлайн търсене на думи, комбинации от словоформи, граматични и семантични характеристики в Българския национален корпус, представителен за състоянието на българския език от средата на ХХ в. до наши дни.
  2. Речникова справка онлайн за синоними, антоними, фразеологизми и неологизми в лексикографските ресурси „Инфолекс”.
  3. Онлайн справка за морфологичните характеристики на дадена словоформа в Българския POS анотиран корпус.

 

Специализирани услуги

 

  1. Богатата библиотека към Института за български език съхранява уникални езиковедски издания и разполага с модерна читалня, достъпна и за външни потребители.
  2. Консултации по телефона от 9:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 (тел.: 0879 66 83 63), на имейл (ezikovispravki@ibl.bas.bg) със специализираната служба „Езикови справки”, на интернет справочника „Написаното остава. Пиши правилно!“ и във Фейсбук страницата „Езикови справки“.
  3. Изготвяне на експертни оценки и справки (писмени и устни) по въпроси, отнасящи се до граматиката, правописа, лексиката, фразеологията, терминологията, етимологията, ономастиката, диалектологията, старобългарския език и др.
  4. Редактиране на текстове, предназначени за издаване и за други цели.
  5. Провеждане на специализирани курсове по български език.

 

За повече подробности виж: Правилник за специализирани услуги, извършвани от ИБЕ.