EN
Начало » Структура » Българска етимология

Българска етимология

➥ Сътрудници

➥ Проекти

➥ Публикации

В Секцията за българска етимология се разработва сложната проблематика на възникването на думите и формите в българския език. Етимологичните изследвания са насочени към изясняване на славянския или на чуждоезиковия произход на българската лексика, при което се разкриват връзките на българския език и народ с други езици и народи – славянски, балкански, индоевропейски и неиндоевропейски, от най-древни времена до днес. Проучването на произхода на думите допринася за разкриването на генезиса на българския народ, на неговата материална и духовна култура през вековете и на историята му, като по този начин се разкрива, съхранява и утвърждава националната идентичност на българския народ в процеса на европейска интеграция и глобализация.

Секцията за българска етимология има своя дял за сегашния разцвет на етимологичните проучвания в общославянски, европейски и световен мащаб. В нея се разработват и актуални проблеми на славянското, балканското, индоевропейското и общото езикознание, което допринася за интеграцията с европейското научно пространство.

Учени от Секцията са членове на Комисията по балканистика, Комисията по етимология и Комисията по ономастика към Международния комитет на славистите, на Международния съвет за ономастични науки (ICOS) и на други международни и национални научни организации и експертни органи.

От основаването му (през 1959 г.) до 2007 г. учени от Секцията за българска етимология участват и ръководят издаването на сп. „Балканско езикознание/Linguistique balkanique“, печатен научен орган на Института за български език.

Секцията е създадена през 50-те години на ХХ век от акад. Владимир Георгиев.