БГ
Home » Structure » Onomastics » Researchers » Maya Vlahova-Angelova – Assoc. Prof., Ph.D.

Maya Vlahova-Angelova – Assoc. Prof., Ph.D.

General Information

Associate Professor

Department of Onomastics

Phone:02979-29-58

Research interests:

  • onomastics
  • socio-onomastics
  • anthroponymy
  • urbanonymy
  • standardization of geographical names

Education and professional experience

Education and professional experience

1996 – 2001: М.А. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

2005 – 2008: PhD Student, Department of Standardization of Geographical Names, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2008 – 2010: Assistant Professor, Applied Onomastics Department, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2011 – 2019: Chief Assistant Professor, Applied Onomastics Department, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2019 – ongoing: Associate Professor, Onomastics Department, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

IAS Invited Lecture Series on Onomastics in the study of culture and history of the Balkan region (2021 – 2022), lecturer

Personal names in Bulgaria in the beginning of 21st century (Dec. 2019 – Dec. 2022), National Science Fund, member of the research team

Bulgarian Toponymy Dictionary (June 2019 – June 2022), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Toponymy of Western Bulgaria: Evidences of National Identity (2014 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

The Thracians. Genesis and Development of the Ethnos, Cultural Identities, Civilisational Interactions and Heritage of the Ancient Times, Topic: Traces of the Thracian Language in Bulgarian Onomastics (2015 – 2018), Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Influence of the Current Demographic Processes on the Toponymy of the Plovdiv Region. A Programme for Support of Young Scientists at the Bulgarian Academy of Sciences, scientific advisor of Krasimir Koilov, Ph.D. student (May 2016 – July 2017), Bulgarian Academy of Sciences

Contemporary Bulgarian Anthroponymic System (Trends in Name-Giving in Bulgaria) (2013 – 2016), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian-Polish Lexical Parallels (2011 – 2014), Institute for Bulgarian Language, Institute for Slavistics (PAN), Academic Exchange Programme, member of the research team

Electronic Data Base of the Microtoponymy of Western Bulgaria (2010 – 2012), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Electronic Data Base of the Bulgarian Toponymy (2007 – 2009), Institute for Bulgarian Language, funded by the National Science Fund, member of the research team

Membership in scientific organizations and research groups

UNGEGN Working Group on Exonyms, member (2008 – ongoing)
Prof. Iordan Zaimov Academic Society of Onomasts, member

Membership in editorial boards

Linguistique balkanique/Балканско езикознание (ISSN 0324-1653), Institute for Bulgarian Language: 2008 – ongoing: editorial manager

Membership in orgnization and programme committees

International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language “Prof. Lyubomir Andreychin” 2022, Sofia, Bulgaria, 15-17 May 2022, co-chair of the Organizing committee

International Onomastic Conference “Anthroponyms and Anthroponymic Researches in the Beginning of the 21st Century”, 20-22 April 2021, Sofia, Bulgaria, under the project “Personal Names in Bulgaria in the Beginning of the 21st Century” funded by the Bulgarian Science Fund, Grant № КП-06-Н-40/10, 10.12.2019, chair of the Organizing Committee

International Annual Conference of the Institute for Bulgarian Language “Prof. Lyubomir Andreychin” 2019, Sofia, Bulgaria, 14-15 May 2029, chair of the Organizing committee

National Scientific Conference”Prospects of the Bulgarian Linguistics”, dedicated to 90th Anniversary of the Birth of Prof. DSc. Yordan Zaimov, Sofia, Bulgaria, 30. 09. 2011 – 01. 10. 2011, member of the organizing committee

Publications

Monographs

Влахова-Ангелова, М. Ономастика и етноботаника: названия на плодове според данни от топонимията в Западна България. [Оnomastics and ethnobotany: A study of fruit names based on toponymic data from Western Bulgaria]. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2018. 120 с. ISBN 978-954-322-956-7.

//baspress.com/book.php?l=b&id=1368&cart=y&pr=3

//digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/image_singpdff/7888dd97-2a49-4b29-8f18-1d27f5221ae2

Влахова-Ангелова М. Улиците на София: картографиране на градската идентичност [Streets of Sofia: Mapping Urban Identity]. София: ИБЕ, 2013, 328 с. ISBN 978-954-92489-4-4. Language: Bulgarian with summary in English.

Articles in journals

Choleva-Dimitrova, A., M. Vlahova-Angelova, N. Dancheva, G. Petkova. Dynamics of first names in the Bulgarian anthroponymic system (according to official first names in the city of Sofia, in the years 2007 and 2014). – Onoma, ICOS, 2021, 56, pp. 57 – 85. ISSN: 0078-463X; eISSN: 1783-1644. DOI: 10.34158/ONOMA.56/2021/4, 57-85.

https://onomajournal.org/wp-content/uploads/2021/12/Onoma-56-1.03-Choleva-et-al.-final-online.pdf

Choleva-Dimitrova, A., N. Dancheva, M. Vlahova-Angelova, G. Petkova. Are Contemporary Bulgarian Personal Names Still Indicative of a Bulgarian Identity? – Onoma, ICOS, 2021, 55 (2020), pp. 249 – 269. ISSN: 0078-463X; eISSN: 1783-1644. DOI: 10.34158/Onoma, 55/2020/14, 249-269.

https://onomajournal.org/wp-content/uploads/2021/08/Onoma-55-1.13-Choleva-et-al.-final-web-August.pdf

Vlahova-Angelova, M. Bulgarian Onomastics in the 21st Century. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Wydział Filologiczny UJ,  2020, 137, s. 27 – 38. ISSN: 2083-4624. DOI: 10.4467/20834624SL.20.006.12033, 27-38.

https://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/2020/Issue-1/art/16496/

Vlahova-Angelova, M. Current Trends in Urban Toponymy in the City of Sofia. – Linguistique balkanique, LVI, 2017, 2, pp. 259 – 267. ISSN: 0324-1653.

Влахова-Ангелова, М. Актуальные тенденции при выборе болгарами личных имен: исследование имен новорожденных в Софийской области. [Current Trends in Name Giving among Bulgarians: A Study of the Names of Newborns in the Sofia Region]. – Вопросы ономастики, 2017, 14, 3, с. 52 – 71. ISSN: 1994-2400 (Print); 1994-2451 (Online). DOI: 10.15826/vopr_onom.2017.14.3.022, 52-71.

//onomastics.ru/sites/default/files/doi/10.15826/vopr_onom.2017.14.3.022.pdf

Влахова-Ангелова М. Цветовете в българската топонимия (върху материал от Западна България) [Colour Terms in the Bulgarian Toponymy (Based on Material of Western Bulgaria)]. – Известия на ИБЕ, т. ХХVII, 2014, с. 130 – 160. ISSN 0323-9934

Влахова-Ангелова М. Народната таксономия на плодовете според данни на българската топонимия [Fruit Folk Taxonomy according Bulgarian Toponymy]. – Български език, т. 61, кн. 4, 2014, с. 55 – 69. ISSN 0005-4283.

Влахова-Ангелова М. Улиците на София – паметта на града [The Street Names of Sofia – the Memory of the City]. – Многообразие в единството, кн. 1, 2014, с. 101 – 109. ISSN 1314-0825.

Conference papers

Влахова-Ангелова, М. Лични имена, образувани от основата бог-, в историческата и съвременната българска антропонимия. [Personal Names Derived from bog- in Historical and Contemporary Bulgarian Anthroponymy]. – В: Слѣдовати достоитъ. Доклади от международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов (1921 – 1987), 20 – 22 април 2021 г., гр. София. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, с. 186 – 202. ISBN: 978619245117-2.

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8.pdf

Влахова-Ангелова, М. За унисекс имената в съвременната българска личноименна система. [On unisex names in contemporary Bulgarian anthroponymic system]. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). В. Мичева, Д. Благоева, М. Витанова, М. Цибранска, С. Колковска, Т. Александрова (отг. ред.). Т. 2. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 110 – 122. ISSN: 2683-118Х (print); 2683-1198 (online).

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2020/07/PROCEEDINGS_IBLCONF2020_vol2.pdf

Влахова-Ангелова М. Към етимологията на едно име в българската топонимия – Галата [On the Etymology of a Place Name in Bulgarian Toponymy – Galata]. – В: За словото – ново търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. дфн Емилия Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. София: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 332 – 342. ISBN 978-954-322-835-5

Влахова-Ангелова, М. Ангелов, А. Г. Съживяване на диалектната лексика по данни от българската топонимия [Revitalization of the Dialect Lexis, based on the Bulgarian Toponymy]. – В: Юбилеен сборник „Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието“. А. Кочева (съст.). София: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 298 – 303. ISBN 978-954-322-852-2

Vlahova-Angelova, M. Colour Terms in Microtoponymy of Western Bulgaria (with Special Attention to Metaphoric Uses of Colour Terms). – In: Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze (Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature). Łódz: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2015, pp. 271 – 279. ISBN 978-837-969-626-0.

Влахова-Ангелова, М. Общественото мнение и названията на улиците в град София [Public Opinion and the Street Names in the City of Sofia]. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. Сборник, посветен на 90-та годишнина от рождението на проф. Йордан Заимов. А. Чолева-Димитрова (съст.). София: ИБЕ, 2014, с. 78 – 86. ISBN 978-954-92489-5-1

Choleva-Dimitrova, A., Vlahova-Angelova M. Standardization of the Geographical Names in Bulgaria. In: Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. P. Jordan, H. Bergmann, C. Cheetham, I. Hausner (Hrsg.). Wien, 2009. S. 105-113. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie. Band 18). ISBN 978-3-900830-67-0