БГ
Home » Structure » Modern Bulgarian Language » Researchers » Katya Charalozova, Assoc. Prof., Ph.D.

Katya Charalozova, Assoc. Prof., Ph.D.

General Information

Associate Professor

Departmen of Modern Bulgarian Language

Phone: 029792940

Research interests:

  • Grammar of contemporary Bulgarian language –morphology
  • semantics
  • pragmatics
  • language culture
  • history of literary language

Education and professional experience

Education and professional experience

1974 – 1980 г.: М.А. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1988 – 2000: Assistant Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2001-2000: Chief Assistant Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2005 – ongoing: Associate Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Language consultations (ongoing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project coordinator

Normative grammar of modern Bulgarian (2016 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Contemporary orthographic practice (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project coordinator

Official spelling dictionary of Bulgarian language. Enlarged edition, (2007 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian grammar thought during the first half of the XX century (2012 – 2015), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian grammar dictionaries. Dictionary of Bulgarian verb (2012 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team
Reverse dictionary of Bulgarian language (2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Spelling dictionary of Bulgarian language, (2007 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

History of the norms and codification of modern standard Bulgarian (2007 – 2009), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Cyrillic – Latin. Linguistic Investigations and Recommendations (2005 – 2009), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project partially funded by the Science research Fund, member of the research team

Comprehensible Bulgaria – Transliteration of Bulgarian proper names in Latin alphabet (2006 – 2008), Ministry of State Administration and Administrative Reform and Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project funded by the Ministry of State Administration and Administrative Reform, member of the research team

Bulgarian and Czech Standard Languages in the Information Society Context (2005 – 2007), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences; Institute for Czech Language, Czech Academy of Sciences, member of the research team

Membership in editorial boards

Balgarski ezik (Български език) (ISSN: 0005-4283), Institute for Bulgarian Language: member of the editorial board; 2017 – ongoing

Publications

Monographs

Мурдаров В., Александрова Т., Станчева Р., Чаралозова, К., Димитрова, М., Викторова, К., Лакова М., Костадинова П., Томов М., Паскалев Н., Стоилова И. Официален правописен речник на българския език. София, изд. „Просвета“, 2012. 676 с. ISBN 978-954-01-2701-9. [Murdarov V., Aleksandrova T., Stancheva R., Charalozova K., Dimitrova M., Viktorova K., Lakova M., Kostadinova P., Tomov M., Paskalev N.,Stoilova Il. Official Spelling Dictionary of Bulgarian Language. Sofia, Prosveta, 2012, 676 p. ISBN: 978-954-01-2701-9]

Мурдаров В., Александрова Т., Станчева Р., Чаралозова, К., Димитрова, М., Викторова, К., Лакова М., Костадинова П., Томов М., Паскалев Н., Стоилова И. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София, изд. „Просвета“. 2011. 176 с. ISBN 978-954-01-2604-3. [Murdarov V., Aleksandrova T., Stancheva R., Charalozova K., Dimitrova M., Viktorova K., Lakova M., Kostadinova P., Tomov M., Paskalev N.,Stoilova Il. Spelling and Punctuation of Bulgarian Language. Basic rules. Sofia. Prosveta, 2011, 176 p. ISBN:978-954-01-2604-3]

Мурдаров В., Александрова Т., Станчева Р., Чаралозова, К., Димитрова, М., Викторова, К., Лакова М., Костадинова П., Георгиев Б., Жерев Ст., Захариева Й., Станков, В., Цойнска Р. Нов правописен речник на българския език. София, изд. „Хейзъл“, 2002. 1069 с. [Murdarov V., Aleksandrova T., Stancheva R., Charalozova K., Dimitrova M., Viktorova K., Lakova M., Kostadinova P., Georgiev B., Stankov V., Zaharieva Y., Gerev St. New speling Dictionary of Bulgarien language. Sofia. 2012. 1069 p.]

Чаралозова К. Българските собствени лични имена с оглед на съвременния български език. Депозирана в НАЦИД-ЦНТБ под № Нд 120/2005 от 26.08.2005 г. Изх. № 113-00-31. [Charalozova K. Personal names in Bulgarian language. НАЦИД-ЦНТБ № Nd 120/2005 – 26.08.2005 г. № 113-00-31]

Чаралозова К.,Показателните местоимения в съвременния български книжовен език. Семантика и употреба. Докторска дисертация, 1998, 262 с. [ Charalozova K. Demonstrative pronouns in modern Bulgarian language. Semantics and use. 1998, 262 p.]

Chapters in edited volumes:

Чаралозова, К. Десемантизация на глаголните представки и отражението ѝ върху темпоралната парадигма на глаголите. [Desemantisation of Verb Prefixes and the Temporal Paradigm of Verbs]. – В: Проблеми на граматичната система на българския език – глагол. София, АИ „Проф. М. Дринов“, 2009, с. 139 – 183. ISBN: 978-954-322-248-3.

Articles in journals:

Чаралозова К., Категорията определеност/неопределеност в научните граматики на българския език, излезли в периода 1936-1942 г. [Category Definiteness / Indefiniteness in the Scientific Grammars of Bulgarian Language in the First half of the XX Century from 1936 to 1942]. – В Българската граматична мисъл от първата половина на ХХ век, Бълг. език, 2015, Приложение, с. 30 – 75, ISSN 0005-4283.

Чаралозова, К. Кодификация на правописните норми в правописните речници от началото на ХХ век (1899 г.-1921 г.) [Сodification to the Spelling Norms in the Spelling Dictionaries in the beginning of the 20th century (1899 – 1921)]. – В: От любословие към езикознание, Бълг. език, 2010, Приложение, с. 35 – 82. ISSN 0005-4283.

Чаралозова, К. Писмена практика и кодификация [Written Practice and Codification]. – Български език, кн. 3, 2016, с. 19 – 30. ISSN 0005-4283.

Чаралозова, К. Проблеми на граматичната норма (върху материал от „Езикови справки“) [Problems of the grammatical norm (on the Language Consultation Services Material). – Български език, кн. 3, 2007, с. 20 – 31. ISSN 0005-4283.

Чаралозова, К. Система на съкратените форми на българските лични мъжки и женски имена от гледна точка на лингвистичната семантика и прагматика [The system of the Abbreviated forms of Bulgarian Male and Female Personal Names in terms of Linguistic Semantics and Pragmatics]. – Български език, кн. 4, 2013, с. 49 – 60. ISSN 0005-4283

Чаралозова К. Някои въпроси от кодификацията на граматичната норма в „Официален правописен речник на българския език“ [Some Issues Related to the Codification of the Grammatical Norm in the Official Spelling Dictionary of Bulgarian]. – Български език, кн. 1, 2012, с. 24 – 35. ISSN 0005-4283.

Conference papers:

Чаралозова, К. Класификация на българските собствени лични имена. [Classification of Bulgarian Personal Names]. – В: Съвременен български език. Лексикология и лексикография. Сборник с доклади от Третия международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 149 – 162. ISВN 978-954-07-3835-2.

Чаралозова, К. Синтактична класификация на показателните местоимения в съвременния български книжовен език [Syntactic Classification of Demonstrative Pronouns in Bulgarian]. – В: Езиковедски изследвания. В чест на проф. Т. Бояджиев, проф. В. Попова, проф. П. Пашов, Сборник с доклади от конференцията в чест на проф. Т. Бояджиев, проф. В. Попова, проф. П. Пашов. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2009, с. 205 – 209. ISВN 978-954-07-2696-0.

Чаралозова, К. Семантика на пълните собствени мъжки и женски лични имена в съвременния български език [Semantics of Male and Female Names in Modern Bulgarian Language]. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 78 – 90. ISBN-10: 954-524-523-9.

Чаралозова, К. Семантика на вторичните несвършени глаголи с дефективна темпорална парадигма в българския език [Semantics of Secondary Imperfective Verbs with Defective Temporal Paradigm]. – В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе, Лени-Ан, 2006, с. 364 – 372. ISВN-10: 954-8190-49-4 ISВN -13: 978-954-8190-49-7

Чаралозова, К. Българските експресивни собствени лични имена и имената със суфикс –к(а) в съпоставка с данните от руски и полски. [Bulgarian expressive proper names and names with the suffix –ka in comparison with Russian and Polish names]. – Сборник Совещание-семинар преподавателей болгарского языка, болгарской литературы и культуры, Москва, Издательство Московского унивирситета, 2009, с. 87 – 92. ISВN 978-5-211-05673-2.