EN

доц. д-р Катя Чаралозова

Професионална биография

 

на ст. н. с. II ст. Катя Михайлова Чаралозова

 

Секция за съвременен български език

 

 

За контакти:

 

e-mail: charalozova@abv.bg

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 519, София 1113;

 

сл. тел. 02 979 29 47

 

 

Научни интереси:

 

Работи в областта на граматиката на съвременния български книжовен език, семантиката, историята на новобългарския книжовен език, езикова култура, правопис. Повишен научен интерес има към семантиката и прагматиката на езика.

 

 

Образование и квалификация:

 

1995 – 1998 Институт за български език при БАН, Секция за съвременен български език – докторантура.

1975- 1980 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология”, квалификация “Преподавател по български език и литература”.

 

 

Конкурси:

 

Конкурс за лектор по български език и култура в Талинския университет – 2001 г.

Конкурс по съвременен български език за научен сътрудник в ИБЕ – 1988 г.

Конкурс за хоноруван преподавател по български език на чужденци в Техническия университет – 1987г.

 

 

Специализации:

 

Курс по английски, 6 месеца, Център за обучение при БАН, 1992 г.

Курс по естонски език, 3 месеца, Талински университет, 2003 г.

Национална младежка школа по езикознание, ИБЕ – БАН, септември, 1989 г.

 

 

Професионално развитие:

 

2005-2009: Старши научен сътрудник II степен в Секцията за съвременен български език на ИБЕ при БАН.

2000-2005: Научен сътрудник I степен в Секцията за съвременен български език на ИБЕ при БАН.

1994-2000: Научен сътрудник II степен в Секцията за съвременен български език на ИБЕ при БАН.

1988- 1994: Научен сътрудник III степен в Секцията за съвременен български език на ИБЕ при БАН.

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Езикова култура и езикова политика. Постоянен проект на Секцията за съвременен български език. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

История на нормите и кодификацията на новобългарския книжовен език (2007 – 2009). Ръководител: ст.н.с. І ст. дфн. В. Мурдаров.

 

Формални модели на словоизменението на словоизменителните части на речта в съвременния български език (2007-2010). Ръководител: ст.н.с. І ст. дфн. М. Лакова.

 

Кирилица – латиница: лингвистични изследвания и препоръки (2005 – 2009). Проектът е допълнително финансиран от МОН. Ръководител ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Българският и чешкият книжовен език в контекста на Европейския съюз (2008 – 2010). Съвместен проект на ИБЕ и Института за чешки език при Чешката академия на науките. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Нов правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ допълнено и преработено издание (2007 – ). Ръководител: ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Разбираема България – транслитерация на български собствени имена на латиница (2006 – 2008). Съвместен проект на ИБЕ и МДААР. Финансиран от МДААР. Ръководител ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Българският и чешкият книжовен език в контекста на информационното общество (2005 – 2007). Съвместен проект на ИБЕ и Института за чешки език при Чешката академия на науките. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Въпроси. Електронна база данни на Службата за езикови справки. Постоянен проект на Секцията за съвременен български език. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Типологична характеристика на съвременния български книжовен език. Глаголна система. (1996-2002) Чл.-кор. ст.н.с. І ст. В. Станков.

 

Нов правописен речник на съвременния български книжовен език. (1998-2000) Чл.-кор. ст.н.с. І ст. В. Станков.

 

Проблеми на българската граматична семантика и прагматика. 2002-2005: Чл.-кор. ст.н.с. І ст. В. Станков.

 

Проекти на други организации:

 

1999-2000: Проверка на кандидат-студентски работи по езикова култура в Национална спортна академия: председател на комисията за изработка на на критериите за проверката и председател на изпитната комисия

 

2001/2004: Програми на Талинския университет за обучението по български език, програмата за “Българска цивилизация, литература и история”, а също и програмата по старобългарски език.

 

Програмата за магистранти по славистика.

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

Експертна дейност в Службата за езикови справки при Секцията за съвременен български език.

 

Председател на изпитни комисии по езикова култура в НСА

 

 

Лекционни курсове:

 

2001-2004: Лектор по български език и култура в Талинския университет (Естония).

 

Лекции и упражнения по съвременен български език (фонетика, морфология, синтаксис).

 

Лекции по старобългарски език.

 

Лекции по българска литература, култура и история.

 

1999-2000: Преподавател по български език на чужденци в НСА.

 

 

Основни публикации:

 

Студии и монографии:

 

Десемантизация на глаголните представки и отражението й върху темпоралната парадигма на глаголите. Под печат в АИ “Проф. М. Дринов”. София. 2009, 60 стр.

 

Българските собствени лични имена с оглед на съвременния български книжовен език. ЦИНТИ, София, 2005, 120 стр.

 

Нов правописен речник на българския език.София. Изд. “Хейзъл”. 2002. стр. 913-986.

 

Показателните местоимения в съвременния български език. Семантика и употреба. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен “доктор”. София, 1999, 46 стр.

 

 

Статии:

 

Семантични отношения между първичните несвършени, образуваните с десемантизирани представки свършени и вторичните несвършени глаголи от типа “пиша – напиша – написвам”. Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на Й. Пенчев. София, Изд. “Артграф”, 2006, 181-191.

 

Проблеми на граматичната норма. По материал от въпросите на Служба “Езикови спраки”. – Български език, 2006, № 3, 10 – 20.

 

Семантика на вторичните несвършени глаголи с дефективна темпоралнапарадигма в българския език. Сборник от Четвъртите Арнаудови четения. Русе. 2005, 35 – 41.

 

Пълни форми на мъжките и женските лични имена в съвременния български език. – Съвременно състояние и проблеми на българската ономастика, София, 2005г., 153-160.

 

Функциональная ограниченость вторичных несовершенных глаголов, образованных от глаголов совершенного вида с пустыми приставками в болгарском тексте. – Мир текста: время, пространство субъект, Таллин, 2003

 

Лингвостранознанието на началния етап от обучението на чужденци. – Чуждоезиково обучение за специални цели., Варна, “Стено”, 2002