ДокументаЛни филми и документаРни кредити

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Прилагателните документален и документарен са от чужд произход (и двете възхождат към латински), като формалните различия помежду им се дължат на различните пътища, по които са навлезли в българския език. Документален произхожда от латинското documentalis и навлиза в … Продължи

ИЗЧЕЗВА ЛИ ОТ ЕЗИКА НИ ОБРЪЩЕНИЕТО СИНКО?

публикувано в: Лексика | 0

Магдалена Абаджиева В съвременната българска реч все по-рядко се среща обръщението синко, което е широко засвидетелствано в художествената литература и в народните песни. Според Речника на българския език (//ibl.bas.bg/rbe) тази дума се използва като свойско, нежно обръщение на по-стар човек … Продължи

ЗА УПОТРЕБАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМАТА КОПЕЛЕ

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов В говорите на различни български градове се употребяват специални думи, използвани като обръщение към мъж събеседник, в разговор или за трето лице. Такива думи със силна емоционална окраска са например кòпеле в София, мàйна в Пловдив и др. … Продължи

Зеленчуци който не яде…

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Калина Мичева-Пейчева Един незадълбочен поглед върху българските пазари е достатъчен, за да пробуди у мен не само лингвистичен интерес, но и „респект“ пред многообразната лексика, използвана от родните продавачи. Чушките са на „перимоция“ само за 0.75 ст. Има богат асортимент … Продължи

Защо огънят се кладе?

публикувано в: Лексика | 0

Красимира Фучеджиева Чували сте израза кладà огън, но знаете ли какво точно означава глаголът кладà?  В съвременния български език той се употребява предимно в това словосъчетание, което означава ’натрупвам дърва и други горивни материали и ги запалвам’. В диалектите са … Продължи

Защо въСтаваме, а не въЗСтаваме?

публикувано в: Лексика | 0

Атанаска Атанасова В съвременния български книжовен език е установено, че „еднаквите строежни елементи на думите – морфемите (корен, представка, наставка, окончание, определителен член), се пишат по един и същ начин независимо как се изговарят“ (Официален правописен речник, 2012, с. 14), … Продължи

Преброимо ли е числото?

публикувано в: Лексика | 0

Мария Тодорова Безкрайността на естествения език му позволява да назовава всичко от заобикалящия ни свят. Но как човешкият мозък побира езиковата безкрайност?  Отговорът се крие във владеенето на езиковите правила. Чрез тях подсъзнателно групираме думите според общи принципи на формообразуване … Продължи

Колко струва 1 грам ум?

публикувано в: Лексика | 0

Йоанна Кирилова Всички сме чували в училище термина метафора и неизменно го свързваме с часовете по литература, като знаем, че чрез тази стилистична фигура художественият текст придобива по-голяма образност и изразителност.  Но метафората не е само това. Тя дотолкова е … Продължи

Отново за липсата на падежи в българския език

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Гаравалова Изключително често допускана граматична грешка, особено в разговорната форма на българския книжовен език, е замяната на винителната или дателната форма на личното местоимение (мене/на мене) с именителна в изрази от типа „аз ме боли ръката“, „аз ми се … Продължи

За паронимите – отново

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Мария Китанова Водеща на предаване в една от националните телевизии наскоро отбеляза следното за известен български художник: „Той беше част от софийската бохемия“. В случая думата бохемия е неправилно употребена вместо думата бохема. Двете думи са пароними, което означава, че са … Продължи

1 2 3 4 15