EN
Начало » гл. ас. д-р Илиана Кунева

гл. ас. д-р Илиана Кунева

Информация

Главен асистент

Секция за съвременен български език

Имейл: i.kuneva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • езикова култура
  • синтаксис
  • прагматика

Образование и опит

Образование и опит

2003 – 2007: бакалавър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2007 – 2008: магистър по лингвистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2009 – 2011: докторант, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

2014: доктор по филология

2012 – 2015: асистент, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

2015 – до момента: главен асистент, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Езикови справки и консултации (постоянен), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му (2017 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, финансиран от ФНИ, участник в проекта

Нормативна граматика на съвременния български език (2016 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременна правописна практика (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Официален правописен речник на българския език. Разширено издание (2013 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българската граматична мисъл от първата половина на XX век (2012 – 2015), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Български граматични речници. Речник на българския глагол (2012 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Публикации

Монографии

Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: Просвета. 2016. 991 с. ISBN 978-954-01-3154-2. (в съавторство)

Студии/глави в сборници:

Кунева, И. Въпроси на съгласуването в научните граматики от първата половина на ХХ век. – Български език. Приложение, 2015, с. 151 – 173. ISSN 0005-4283.

Студии и статии в научни списания:

Кунева, И. Употреба на главни букви и кавички при транскрибирани собствени имена. – Български език, кн. 3, 2016, с. 70 – 80. ISSN 0005-4283.

Кунева, И. Случаи на колебания в съгласуването. – Български език, кн. 1, 2015, с. 75 – 82. ISSN 0005-4283.