EN
Начало » Без категория » Конференция с международно участие „Езикови нагласи и книжовен език“ – 17 и 18 септември 2019 г.

Конференция с международно участие „Езикови нагласи и книжовен език“ – 17 и 18 септември 2019 г.

          PNG___150BAN_BG       logo-IBL         fni_tansparent2

Конференцията се проведе на 17 и 18 септември 2019 г. в централната сграда на БАН (София, ул. „15 ноември“ № 1).

 

Събитието се организира във връзка с изпълнението на проекта Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – МОН, договор ДН 10/5 от 15.12.2016 г.

 

Тематиката на конференцията обхваща въпроси, свързани със съвременния български език, в следните направления:

 

  • Динамика в съвременния български книжовен език
  • Книжовен език и обществено мнение
  • Книжовна норма и кодификация

 


 

Програмен комитет

 

Йовка Тишева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Красимира Алексова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Милен Томов – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

Руска Станчева – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

 

Организационен комитет

 

Жанета Златева – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

Илияна Кунева – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

Лора Микова – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

Милен Томов – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

 


 

Сборник с доклади

 

➥ (pdf) Доклади от Конференцията с международно участие на тема „Езикови нагласи и книжовен език“ (София, 17 – 18 септември 2019 г.). София: Институт за български език, 2019. ISBN 978-619-90884-0-1.

 

Сборникът включва 22 доклада на учени от различни научни институции, изнесени на конференцията. Всеки доклад е преминал през процедура на анонимно рецензиране от двама рецензенти.

 

 


 

За контакт

 

Имейл адрес: confnaglasi@ibl.bas.bg

 


 

Програма на конференцията

 

17.09.2019 г.

 

Централно фоайе

 

13.30 – 14.00: Регистрация

 


 

Зала „Иван Евстратиев Гешов“

 

14.00 – 14.20

 

Откриване

 

проф. Светла Коева, директор на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

 

д-р Мартин Прошек, директор на Института за чешки език – ЧАН, Чехия

 

доц. Руска Станчева, ръководител на проекта

 


 

Зала „Иван Евстратиев Гешов“

 

Първо заседание: Секция „Динамика в съвременния български книжовен език“

 

Председател: доц. Татяна Александрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)

 

14.20 – 14.35 Диана Благоева, Сия Колковска (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Правописни проблеми при употребата на най-новата лексика в българския език

 

14.35 – 14.50 Марина Джонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)Динамика в употребата на пасива

 

14.50 – 15.05 Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Кои части са обособени

 

15.05 – 15.20 Димитрина Лесневская (Университет за национално и световно стопанство)Устойчивите глаголно-именни словосъчетания в българския и руския език

 

15.20 – 15.40 Дискусия

 

Централно фоайе

 

15.40 – 16.00: Пауза

 


 

Зала „Иван Евстратиев Гешов“

 

Второ заседание: Секция „Динамика в съвременния български книжовен език“

 

Председател: доц. Татяна Александрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)

 

16.00 – 16.15  Надежда Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Дерефлективация на глаголи в съвременния български език

 

16.15 – 16.30 Биляна Радева-Гезенчова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)Да закачим грънец на бивена, или за съществителните имена, които „обикновено се употребяват в мн.ч.“

 

16.30 – 16.45 Андреа Раду-Беженару (Институт за лингвистика „Йоргу Йордан – Ал. Росети“; Букурещки университет)Морфологична адаптация на чуждите думи от английски произход в българския и румънския език

 

16.45 – 17.00 Мая Влахова-Ангелова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Актуални процеси в съвременната българска личноименна система (с оглед на правописа на имената)

 

17.00 – 17.15 Калина Мичева-Пейчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Нарушения на книжовната норма в езика на българските медии

 

17.15 – 17.35 Дискусия

 


 

Ресторант и градина

 

18.00 – 21.00: Коктейл

 


 

18.09.2019 г.

 

Централно фоайе

 

9.30 – 10.00: Регистрация

 


 

Зала „Иван Евстратиев Гешов“

 

Първо заседание: Секция „Книжовен език и обществено мнение“

 

Председател: проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

10.00 – 10.15 Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)Персоналната мотивация за спазване на писмените книжовни норми

10.15 – 10.30 Стефанка Абазова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)Нагласи към свръхякането

 

10.30 – 10.45 Лора Микова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Владеене на правилото за употреба на формите кого, когото, някого, никого – самооценка и действително езиково поведение на носителите на езика

 

10.45 – 11.00 Илияна Кунева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Владеене на правилото за употреба на възвратното притежателно местоимение в българския език  –  самооценка и действително езиково поведение на носителите на езика

 

11.00 – 11.20 Дискусия

 


 

Централно фоайе

 

11.20 – 11.40: Пауза

 

Зала „Иван Евстратиев Гешов“

 

Второ заседание: Секция „Книжовен език и обществено мнение“

 

Председател: проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

 

11.40 – 11.55 Жанета Златева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Владеене на правилото за деепричастието: самооценка и реално езиково поведение

 

11.55 – 12.10 Райна Камберова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)Българският правопис, приет в Харков през 1931 година

 

12.10 – 12.25 Лилия Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“)Езикови нагласи на българските католици през XVII и XVIII век

 

12.25 – 12.45 Дискусия

 


 

Централно фоайе

 

13.00 – 14.00: Обедна почивка

 


 

Зала „Иван Евстратиев Гешов“

 

Трето заседание: Секция „Книжовна норма и кодификация“

 

Председател: проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

 

14.00 – 14.15 Руска Станчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Типология на граматичните норми с отклонения в писмената книжовна практика

 

14.15 – 14.30 Милен Томов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Социолингвистични критерии при кодификацията на книжовната норма

 

14.30 – 14.45 Ваня Мичева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Книжовната норма в учебниците по български език

 

14.45 – 15.00 Кристияна Симеонова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)Към въпроса за колебанията във формата на някои термини

 

15.00 – 15.15 Катя Исса (Университет по архитектура, строителство и геодезия)Гласност на „мълчаливите млади“

 

15.15 – 15.30 Георги Митринов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Възрожденската антропонимна картина в Самоков по данни от средата на XIX век

 

15.30 – 15.45 Владислав Миланов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“),  Диана Янкулова (Българско национално радио)Езикови нагласи на журналистите към нормите на българския книжовен език

 

15.45 – 16.15 Дискусия

 

16.15: Закриване на конференцията

 


 

➥ Галерия