EN
Начало » доц. д-р Йоанна Кирилова

доц. д-р Йоанна Кирилова

Информация

доцент

Секция за етнолингвистика

Имейл: i.kirilova@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • етнолингвистика
  • лингвокултурология

Образование и опит

Образование и опит

1989 – 1995 г. – магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

1995-1998 г. – филолог специалист – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

1996 г. – курс по английски език (С2) – СУ „Св. Климент Охридски“, ДЕО (ИЧС).

1998-2001 г. – редовен докторант – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН.

2001-2004 г. – филолог специалист в Секцията по българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

2004 г. – Придобиване на образователната и научна степен доктор – Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН.

2004 – 2010 г. – научен сътрудник в Секцията по етнолингвистика, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

2010 – 2019 г. – главен асистент, Секция по етнолингвистита, Институт за български език, БАН

2019 г. – до момента: доцент, Секция по етнолингвистита, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

2006 – 2008 г. Картината на света в българските пословици и поговорки – проект по ЕБР (Русия) със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН. Участник в проекта

2009 – 2010 г. Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания – съвместен проект на Института за български език и СУ „Св. Кл. Охридски“. Участник в проекта

2009 – 2011 г. Концептите „свой – чужд” в българските пословици и поговорки – проект по ЕБР (Русия) със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН. Участник в проекта

2012-2014 г. Език и култура в епохата на глобализацията. Съхраняване на културното наследство в глобализиращия се свят – проект по ЕБР (Русия) със Сектора по етнолингвистика и фолклор в Института по славянознание към РАН. Участник в проекта

2012 – 2014 г. Анотирана библиография по етнолингвистика (2000 – 2010) – проект, финансиран от БАН. Участник в проекта

2012 – 2014 г. Електронни ресурси при преподаването на български език като чужд за общи и академични цели – проект на ДЕО (ИЧС), Св. „Кл. Охридски“. Консултант

2012 – 2014 г. Електронен архив „Език. Етнос. Култура” – проект, финансиран от БАН. Участник в проекта

2012 – 2014 г. Представите за ума в българска езикова картина на света – подтема на Език. Етнос. Култура – проект, финансиран от БАН. Участник в проекта

2013 – 2016 г. Етнолингвистичен речник на народната медицина (първи етап) – проект, финансиран от БАН. Участник в проекта

2015 – 2017 г. Модел за съпоставително изследване на фрагменти от народната култура на български и словашки език – проект по ЕБР (Словакия) с Института по славистика „Ян Станислав” към САН. Участник в проекта

2016 – 2019 г. Етнолингвистичен речник на народната медицина (втори етап) – проект, финансиран от БАН. Участник в проекта

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Научна конференция „Българският език – древен, съвременен, единен“, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Благой Шклифов, София, България, 26. 10. 2016 г. – 28. 10. 2016 г. (член на организационен комитет).

Публикации

Монографии

Кирилова, Й. Представата за ума в българската езикова картина за света. София: ДиоМира, 2017. 250 с. ISBN 978-954-2977-39-1

Кирилова, Й. Пастирската терминология в Софийско. Велико Търново: Знак’94, 2011. 274 с. ISBN 978-954-8305-08

Студии/глави в сборници

Кирилова, Й. Бинарната опозиция свой-чужд в българската култура и език. НАЦИД 9400 149 НД 5/ 2013

Кирилова, Й. Концепты друг – враг в болгарской языковой картине мира. – В: Славянский мир в третьем тысячелетии. Москва: ООО “Демиург-АРТ”, 2013, с. 254 – 283. ISSN:10 5-7576-0275-9.

Кирилова, Й. Гендерные характеристики концепта ум в болгарской паремиологии. – В: Славянский мир в третьем тысячилетии. Славянские народы векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Москва: ООО “Демиург-АРТ”, 2010, с. 420 – 432. ISSN:5-7576-0217-1.

Студии и статии в научни списания

Кирилова, Й. Концепт и езикова картина на света. – Български език, 2017, кн. 1, с. 67 – 80. ISSN 0005-4283.

Кирилова, Й. Антропоморфизмът на ума в българските пословици и поговорки. – Българска реч, кн. 1, 2016, с. 73 – 82. ISSN 1310-733Х.

Кирилова, Й. Концептът сърце според българската паремиология. – Електронно списание „Дзяло“, кн. 5, 2015. ISSN 1314-9067 (//www.abcdar.com/magazine/V/Kirilova_1314-9067_V.pdf).

Кирилова, Й. Когнитивната метафора сърце – човек в българската паремиология. – Известия на Института за български език, 2014, кн. 27, с. 175 – 183. ISSN 0323-9934.
Кирилова, Й. Концептът сърце според българската паремиология. – Български език и литература, 2014, кн. 5, с. 471 – 479. ISSN 0323-9511. //www.azbuki.bg/editions/journals/bulgarian/contents/19-bulgarian/bel/1446-bel052014#art02

Кирилова, Й. Старостта като последен етап от житейския път на човека. – Български език, 2013, кн. 2, с. 75 – 88. ISSN 0005-4283.

Кирилова, Й. Онтологични метафори за ума в Тихонравовия дамаскин. – Български език и литература, 2013, кн. 5, с. 474 – 482. ISSN 0323-9511.

Кирилова, Й. Структурни и ориентационни метафори за ума в Тихонравовия дамаскин. – Български език, 2012, кн. 2, с. 59 – 66. ISSN 0005-4283.
Кирилова, Й. Отношението между концептите ум и щастие в българската паремиология II. – Български език, 2011, кн. 1, с. 50 – 56. ISSN 0005-4283.

Кирилова, Й. Отношението между концептите ум и щастие в българската паремиология I. – Български език, 2010, кн. 4, с. 68 – 76. ISSN 0005-4283.
Кирилова, Й. Концептът ум в българската езикова картина на света. – Български език, 2009, кн. 2, с. 67 – 77. ISSN 0005-4283.

Кирилова, Й. Концептът ум и жената според българската паремиологична картина на света. – Българска реч, 2009, кн. 1-2, с. 88 – 94. ISSN 1310-733X.

Статии в сборници от конференции

Кирилова, Й. Приносът на проф. д.ф.н. Бл. Шклифов в проучването и съхраняването на българската пастирска терминология. – В: Българският език – древен, съвременен, единен. Сборник от докладите от научна конференция посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Благой Шклифов, София, България, 26. 10. 2016 г. – 28. 10. 2016 г. – под печат

Кирилова, Й. Метафори при названията на глухарчето (Taraxacum) в славянските езици (по данни на ОЛА). – В: Сборник от международна конференция „Jazyk a kultúra v slovanských súvislostrach“ (5 – 7 október 2016), Sofia, Bratislava: VEDA, 2016, с. 39 – 49. SK ISBN 978-80-89489-32-9, BG ISBN 978-954-92489-8-2.

Кирилова, Й. Ориентационни метафори за ума в българските пословици и поговорки (в съпоставка с Тихонравовия дамаскин). – В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 270 – 276. ISBN 978-954-322-872-0.

Кирилова, Й. Онтологични метафори за ума в българските пословици и поговорки (представени и в диахрония чрез съпоставка с Тихонравовия дамаскин). – В: Сборник доклади от IX Арнаудови четения (23 – 24.10. 2015 г.), приета за печат: 2015.

Кирилова, Й. Онтологичните метафори за сърцето като същност и субстанция, отразени в българските паремии. – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. Доклади от Международната научна конференция в чест на 150-ата годишнина от рождението на Ватрослав Облак (1864 – 1896). София: Мултипринт, 2015, с. 164 – 167, ISBN 978-954-362-160-6.

Кирилова, Й. Концептът приятел от старобългарската епоха до наши дни. – В: ЕЗИКЪТ ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков. Велико Търново: Знак’94, 2014, с. 457 – 463. ISBN 1314-5401.

Кирилова, Й. Отношението между концепта ум и концепта реч в бълггарската премиология – В: Годишник на асоциация Онгъл. т. 11, София: Rod, 2013, с. 127 – 133. ISBN 1311-493Х.

Кирилова, Й. Концептът ум в Тихонравовия дамаскин. – В: Сборник доклади от заключителната конференция по проекта Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. София: ГРАФИС – Ал. Жеков, 2011, с. 124 – 134. ISBN 978-954-91477-3-1.

Кирилова, Й. Nomina agentis в западнософийския говор. – В: Научни изследвания в чест и памет на академик Иван Дуриданов. Сборник с материали от Националната конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема „Ономастика. Лексикология. Етимология. Етнолингвистика. Социолингвистика“, София, 9 – 10 май 2005. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2006, с. 310 – 318. ISBN 978-954-524-530-55.