EN
Начало » Конференции » ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ „Научни постижения на Института за български език“ – 15 май 2018 година

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ „Научни постижения на Института за български език“ – 15 май 2018 годинаОсновна конференция

Годишната конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ през 2018 година е посветена на най-новите научни постижения на учените от Института. Тематиката на конференцията „Научни постижения на Института за български език“ обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

Изложба

Конференцията ще бъде съпътствана от изложба „Българските азбуки“, на която ще бъдат представени глаголицата и кирилицата като основни постижения на българското културно наследство.

Езици на конференцията

Докладите и дискусиите по време на конференцията са на един от следните езици: български и английски.

Време и място на провеждане

Сградата на Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември“ № 1), 15 май 2018 година.

Програмен комитет

 • Лучия Антонова-Василева – Българска академия на науките, България
 • Диана Благоева – Българска академия на науките, България
 • Цветана Димитрова – Българска академия на науките, България
 • Елка Мирчева – Българска академия на науките, България (председател)
 • Божана Нишева – Славистичен институт, Чехия

Организационен комитет

 • Мая Влахова-Ангелова – Българска академия на науките, България
 • Албена Георгиева – Българска академия на науките, България
 • Христина Дейкова – Българска академия на науките, България
 • Светла Коева – Българска академия на науките, България (председател)
 • Ваня Мичева – Българска академия на науките, България
 • Марияна Цибранска-Костова – Българска академия на науките, България

➥ Програма

15.05.2018 г.

БАН представя своите институти – Институт за български език

11.00 – 12.00. Голям салон на БАН

Водещ: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова

Елка Мирчева. Старобългарският речник на страниците на Електронната библиотека на Института за български език
Христина Дейкова. Към изворите на българските думи в Българския етимологичен речник
Ана Кочева. Българският език във и извън държавните граници
Атанаска Атанасова, Цветелина Георгиева. Многотомният Речник на българския език в интернет
Илияна Кунева. Онлайн справочник на Службата за езикови справки и консултации
Светла Коева. Написаното остава. Пиши правилно!

12:00 – 13:00 Обедна почивка

Годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ „Научни постижения на Института за български език“

13.00 – 15.00. Голям салон на БАН

Водещ: проф. д-р Сия Колковска

13:00 – 13:15 Ваня Мичева, Елка Мирчева, Марияна Цибранска-Костова. Азбуките на българите – миналото и бъдещето на духовната идентичност
13:15 – 13:30 Маргарита Котева. Диалектоложки публикации, достъпни в дигитален формат
13:30 – 13:45 Татяна Александрова. Проблемът свое – чуждо и моделът на българския книжовен език през Възраждането
13:45 – 14:00 Марияна Витанова, Йоанна Кирилова. Проектът „Етнолингвистичен речник на българската народна медицина“
14:00 – 14:15 Анна Чолева-Димитрова, Мая Влахова-Ангелова. Състояние и проблеми на българската личноименна система
14:15 – 14:30 Кристияна Симеонова. Съвременната българска терминография в Института за български език – постижения в настоящето и поглед към бъдещето
14:30 – 14:45 Хетил Ро Хауге. Неологизмите в българския и норвежкия език: причини за количественото неравенство
14:45 – 15:00 Светлана Питкевич. Философия на езика и философия на граматиката
15:00 Връчване на Почетния знак на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на проф. Тадеуш Шимански за заслуги към българското езикознание

Такса за участие в конференцията не се предвижда.

Докладите се оформят според следните инструкции.