EN
Начало » Конкурси » Текущи » Конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2018 – 2019 г.

Конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2018 – 2019 г.

ИНСТИТУТЪТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие със заповед № I-90/05.07.2018 г. на председателя на БАН.

В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по следните научни специалности:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Общо и сравнително езикознание) – 2 редовни докторантури;

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Български език) – 2 редовни докторантури.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;

8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, ет. 2. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.)

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително е посочен средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

 

За справки: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02.