EN
Начало » Научна дейност » Конкурси

КонкурсиКонкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015 г. в съответствие с Решение № 293 на Министерски съвет от 13.05.2014 г.

В срок от 18.08.2014 г. до 17.10.2014 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по следните научни специалности и форми на обучение:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Общо и сравнително езикознание) – 1 редовна (етнолингвистика);

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Български език): 2 редовни (съвременен български език и приложна ономастика) и 2 задочни докторантури (съвременен български език и българска диалектология).

За справки: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. „Сердика“ № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)


Два конкурса за академичната длъжност „професор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява два конкурса за академичната длъжност професор по професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (българска лексикология и лексикография) за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 62/29.07.2014 г.).

Документи се приемат в канцеларията на Института:
София 1113, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02


2014


Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, София, обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г. в съответствие със заповед № І-59/19.02.2014 г.

В срок от 14.03.2014 г. до 14.05.2014 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по следните научни специалности и форми на обучение:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Общо и сравнително езикознание) – 1 редовна (математическа лингвистика за магистри по математика, информатика, математика и информатика) и 1 задочна докторантури (етимология);

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Български език) – 1 редовна (диалектология) и 1 задочна докторантури (лексикология и лексикография).

За справки: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. „Сердика“ № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)


2013


Конкурс за главен асистент

Институтът за български език при БАН обявява конкурс за избор на главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание (съпоставително езикознание) за нуждите на Секцията за общо и съпоставително езикознание. Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 02.10.2013.


Два конкурса за доценти

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, София, ОБЯВЯВА ДВА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА ДОЦЕНТИ:
един в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.17 – Български език (старобългарски език, история на българския език) за нуждите на Секцията за история на българския език и един в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.17 – Български език (диалектология) за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география. Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 02.09.2013 г.


Два конкурса за главни асистенти

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява два конкурса за избор на главни асистенти в професионално направление 2.1. Филология /научна специалност 05.04.17 – Български език/ за нуждите на Секцията за история на българския език – един и на Секцията за българска лексикология и лексикография – един. Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 05.06.2013 г.


2012


Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, София, обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012-2013 г. в съответствие с Решение № 375 на Министерски съвет от 11.05.2012 г.
В срок от 17.08.2012 г. до 17.10.2012 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по следните научни специалности и форми на обучение:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Общо и сравнително езикознание) – 2 редовни и 2 задочни докторантури;

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Български език) – 2 редовни и 1 задочна докторантури.

За справки: София – 1113, бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. „Сердика“ № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).


Конкурс за двама главни асистенти

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за двама главни асистенти по научната специалност 05.04.17 – Български език (ономастика) за нуждите на Секция „Приложна ономастика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 19.12.2012 г.


Конкурс за двама главни асистенти

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурси за двама главни асистенти по следните научни специалности: един по научната специалност 05.04.17 – Български език (етнолингвистични аспекти на бинарността) за нуждите на Секцията за етнолингвистика; един по научната специалност 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание (компютърна лингвистика) за нуждите на Секцията по компютърна лингвистика. Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 24.06.2012 г.


2011


Конкурс за директор на ИБЕ

Конкурс за директор на ИБЕ, БАН, 2011 г. – Програми на кандидатите:

Програма за управление и развитие на Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” на проф. дфн Иван Касабов

Програма за управление и развитие на Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” на проф. д-р Светла Коева


Конкурс за професор

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за професор по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на Кирило-Методиевския научен център, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 103 от 23.ХІІ.2011 г.). Документи – в Кирило-Методиевския научен център, София, ул. „Московска“ 13, тел. 02/987-02-61.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ от 23.12.2011 г., брой 103

Материалите на кандидатите са достъпни на сайта на Кирило-Методиевския научен център.2014


Защита на Валентина Иванова Георгиева

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 септември 2014 г., от 14 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Съпоставителна характеристика на българската и английска военна терминология (в областта на операциите по поддържане на мира)“ на Валентина Иванова Георгиева, задочна докторантка в ИБЕ при БАН, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Специалност: Общо и сравнително езикознание. Научен ръководител: чл.-кор. проф. дфн Мария Попова.

Научното жури се състои от:

1. доц. д-р Сия Колковска – председател, рецензия

2. Чл.-кор. Проф. Мария Попова – становище

3. Проф. д-р Боян Алексиев – рецензия

4. Доц. д-р Павлина Кънчева – становище

5. Проф. д-р Диана Янкова – становище

Авторефератът и дисертацията са достъпни онлайн.


Защита на Илияна Кунева

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 април 2014 г., от 11 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Възклицателните и подбудителните изречения в българския език“ на Илияна Кунева, редовна докторантка в ИБЕ при БАН, научна област: 2.Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Специалност: Български език, научен ръководител: проф. дфн. Мери Лакова.

Научното жури се състои от:

1. проф. д-р Светла Коева – председател, становище

2. проф. дфн Мери Лакова – становище

3. проф. д-р Стефка Петрова – рецензия

4. проф. д-р Йовка Тишева – рецензия

5. Доц. д-р Калина Викторова – становище

Авторефератът и дисертацията са достъпни онлайн.


2013


Конкурс за доцент: д-р Явор Милтенов

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.17 – Български език (старобългарски език, история на българския език) за нуждите на Секцията за история на българския език.

Кандидат в конкурса: д-р Явор Милтенов.

Предоставени материали:

1. Проф. дфн Татяна Димова Славова рецензия

2. Проф. дфн А. Тотоманова рецензия

3. Проф. дфн Искра Христова-Шомова рецензия

4. Проф. д-р Елка Мирчева рецензия

5. Проф. д-р Климентина Иванова – рецензия

6. Проф. дфн Марияна Цибранска-Костова – становище

7. Доц. д-р Ивона Карачорова – становище


Конкурс за доцент: д-р Анна Кочева-Лефеджиева

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.17 – Български език (диалектология) за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география.

Кандидат в конкурса: д-р Анна Кочева-Лефеджиева.

Предоставени материали:

1. „Eркеч – паметта на езика”, С. 2012, с. 300 – резюме

2. Архаични лексеми за ’данъци и облагания’ с наставки -ина//-нина в българските диалекти – резюме

3. „Немски лексикални елементи в българските говори”, С. 2004, с. 227 – резюме

Научното жури се състои от:

1.Проф. д-р Елка Мирчева рецензия

2. Доц. д-р Славка Керемидчиева рецензия

3. Проф. дфн Марияна Цибранска-Костова становище

4. Проф. дфн. Иван Харалампиев Иванов становище

5. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова становище

6. Доц. дфн Ангел Ангелов становище

7.Доц. д-р Татяна Василева Мострова становище


Защита на Димитър Маринов

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 5 септември 2013 г., от 14 часа в Малкия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Ономастика на българските селища в северната част на Молдовския Буджак“ на Димитър Маринов, докторант на самостоятелна подготовка в ИБЕ при БАН, научна област: 2.Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Специалност: 05.04.17, Български език (Съвременен български език), научен консултант проф. д.ф.н. Тодор Балкански.

Научното жури се състои от:

1. доц. д-р З. Барболова – председател, становище

2. проф. д-р Кирил Цанков – рецензия

3. проф. д.ф.н Марияна Парзулова – рецензия

4. от проф. дфн Тодор Балкански – становище

5. доц. д-р Димитрина Михайлова- становище

Авторефератът и дисертацията са достъпни онлайн.


2012


Защита на Доц. д-р Максим Стаменов

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за професор по научната специалност 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание (модели на значението) за нуждите на Секцията за общо и съпоставително езикознание със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 19.12.2012 г.

Кандидат в конкурса: Доц. д-р Максим Стаменов

Професионална биография

Списък на публикациите с резюмета

Списък на цитиранията

Списък на участията в научни прояви

Участие в научни проекти

Научното жури на конкурса за професор по 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание (модели на значението) се състои от:

1. Проф. д-р Светла Коева (председател на журито) – становище

2. Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова – рецензия

3. Проф. д.ф.н. Майя Пенчева – рецензия

4. Проф. д-р Енчо Герганов – рецензия

5. Проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова – становище

6. Проф. д.н. Васил Райнов – становище

7. Проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова – становище


Защита на Йорданка Атанасова Трифонова

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 ноември 2012 г. от 14 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Динамика в българската и чешката депроприална система в края на ХХ век“ на Йорданка Атанасова Трифонова, докторант на самостоятелна подготовка в ИБЕ при БАН по професионално направление „Хуманитарни науки“, научна област „Филология“, шифър 2.1., научен консултант проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова.

Научното жури се състои от:

1. Доц. д-р Диана Благоева (председател) – становище

2. Проф. д-р Хана Гладкова – рецензия

3. Проф. д-р Борис Парашкевов – рецензия

4. Проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова – становище

5. Доц. д-р Маргарита Младенова – становище

Авторефератът и дисертацията са достъпни онлайн.


Защита на Светлозара Илиева Лесева

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 11 октомври 2012 г. от 11 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите (при префигирани глаголи в българския език)“ на Светлозара Илиева Лесева, редовна докторантка на ИБЕ при БАН по професионално направление „Хуманитарни науки“, научна област „Филология“, шифър 05.04.11 Общо и сравнително езикознание (математическа лингвистика), с научен ръководител проф. д-р Светла Коева.

Материали за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на Светлозара Илиева Лесева:

Научното жури се състои от:

1. Проф. д.ф.н. Лилия Крумова Цветкова (председател) – становище

2. Проф. д.ф.н. Руселина Ницолова – рецензия

3. Доц. д-р Петя Бъркалова – рецензия

4. Проф. д-р Светла Коева – становище

5. Доц. д-р Йовка Тишева – становище

Текстът на дисертацията и авторефератът са достъпни онлайн.


Защита на Ивелина Любенова Стоянова

На 26 юли 2012 година от 11:00 часа в Института за български език при БАН ще се състои открито заседание на публичната защита на Ивелина Любенова Стоянова. Темата на дисертацията е „Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския език“.

Материали за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на Ивелина Любенова Стоянова

Научното жури се състои от:

1. Проф. дфн. Лилия Крумова Цветкова (председател) – становище

2. Проф. д-р Тинко Тинчев – рецензия

3. Доц. д-р Йовка Тишева – рецензия

4. Проф. д.ф.н. Руселина Ницолова – становище

5. Проф. д-р Светла Коева – становище

АВТОРЕФЕРАТ на дисертацията на Ивелина Любенова Стоянова за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“.

Текстът на дисертацията е достъпен онлайн.