EN

гл. ас. д-р Кристияна Симеонова

Информация

Главен асистент, д-р

Секция по терминология и терминография

Служебен телефон: 0359 2 9792952

Научни интереси:

  • терминология
  • терминография
  • лексикология
  • словообразуване
  • езикова култура

Образование и опит

Образование и опит

1978 ‒ 1983: Национална гимназия за древни езици и култури

1983 ‒ 1988: магистър по славянски филологии (българска филология), Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1998 ‒ 2004: проучвател, Секция по българска диалектология и лингвистична география, Институт за български език, БАН

2004 ‒ 2016: проучвател, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

2016 – доктор, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

2016 ‒ 2017: асистент, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

2017 ‒ до момента: главен асистент, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Терминологична практика: подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. 5. Икономика“ (2015 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Електронни бази данни“ (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Терминологична практика: подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. 4. Екология“ (2011 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Теория на българската терминология, подпроект „Терминологичната номинация в съвременната българска политическа терминология“ (2011 ‒ 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, изпълнител

Терминологична практика: подпроект „В помощ на практиката: експертна терминологична информация по запитвания на граждани, фирми, институции и др.“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Общ архив на научната лексика“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Терминологична практика: подпроект „Терминологични архиви на отделните научни области: икономика, инженерни науки, математика, политика и евроинтеграция, архив на библиографията по терминознание“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Терминологичен речник по обществено-политически науки – речник на основните термини в областите обща история, история на България, право и етика (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологичен речник по хуманитарни науки – речник на основните термини в областите езикознание и български език, литературознание и българска литература, философия: логика, психология, изкуствознание (2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Членство в научни организации

Съюз на учените в България, Филологическа секция, член (2008 – до момента)

Българско лексикографско дружество, член (2012 – до момента)

Международно социолингвистично дружество, член (2012 – до момента)

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Кръгла маса на тема „Състояние на критиката в научната сфера“, София, България, 18 ноември 2015 г., член на организационния комитет.

Кръгла маса на тема “Плагиатството в науката”, София, България, 12 ноември 2014 г., член на организационния комитет.

Публикации

Монографии

Симеонова, К. Терминологичната номинация в съвременната българска политическа терминология. София: Издателство „Пропелер“, 2016. 230 с. ISBN 978-954-392-401-1.

Попова, М., А. Христова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, М. Симеонова, С. Колковска. Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2012. 526 с. ISBN 978-954-02-0324-9.

Попова М., Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А. Христова. Терминологичен речник по хуманитарни науки. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2007. 498 с. ISBN: 978-954-02-0308-9.

Статии в сборници

Симеонова, К. За някои продуктивни модели на терминообразуване в съвременната българска политическа терминология. – В: Развитие и креативност. София, 2010, с. 40 – 50. ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. За някои активни словообразувателни процеси в съвременната българска политическа терминология. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, 2012, с. 203 – 213. ISBN 978-954-322-521-7.

Симеонова, К. За някои политически метафори, използвани в съвременния български политически дискурс. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков. Благоевград, 2013, с. 291 – 297. ISBN 978-954-680-908-7.

Симеонова, К. За някои промени в социалната оценка и отношението на обществото към термините. – В: Езикът във времето и пространството. Проблеми на социолингвистиката, т. 11, посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Стойко Стойков. София, 2014, с. 464 – 469. ISSN 1314-5401.

Симеонова, К. За някои съвременни предизвикателства пред българската терминологична лексикография. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев. Благоевград, 2015, с. 278 – 283, ISBN 978-954-00-0004-2.

Симеонова, К. За някои тенденции в развитието на съвременната българска политическа терминология. – В: Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Проблеми на социолингвистиката, т. 12, посветен на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов. София, 2016, с. 151 – 158. ISSN 1314-5401.

Симеонова, К. За лексикографското представяне на термините в Терминологичен речник по екология и опазване на околната среда. ‒ В: За словото ‒ нови търсения и подходи. Сборник с доклади, посветен на 80-годишнината на чл.-кор. проф. д. ф. н. Емилия Пернишка. София, 2016, с. 231 – 236. ISBN 978-954-3229835-5.

Статии в научни списания

Симеонова, К. Проблеми на речниковата статия в Терминологичен речник по хуманитарни науки. ─ Лексикографски преглед, брой 9, 2009. ISSN 1311-347Х.

Симеонова, К. За терминологизацията в българската обществено-политическа лексика. ─ Наука, кн. 4, 2011, с. 40 – 44. ISSN 0861-3362.

Симеонова, К. За някои параметри на терминологичната номинация в съвременната българска политическа терминология. ─ В: Многообразие в единството, //tksi.org/SUB/, ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. Свое и чуждо в съвременния български политически дискурс. ‒ Българска реч, кн. 4, 2015, с. 81 – 89. ISSN 1310-733X.

Симеонова, К. За спецификата при терминографското представяне на термините в поредицата от терминологични речници, изработвана в Секцията по терминология и терминография къв ИБЕ. ‒ Български език, кн. 1, 2016, с.16 – 24. ISSN 0005-4283.

Статии в сборници от конференции

Симеонова, К. Термини-словосъчетания в съвременната българска политическа терминология. ─ В: Научни приноси в памет на проф. Константин Попов. Материали от научната конференция „100 години от рождението на проф. Константин Попов“. Велико Търново, 2007, с. 90 – 98. ISBN 978-954-8709-82-8.

Симеонова, К. За някои случаи на терминологизация чрез метафора в съвременната българска политическа терминология. ─ В: Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикология и лексикография. Велико Търново, 2010, с. 397 – 407. ISBN 978-954-8305-10-5.

Симеонова, К. За термините, терминологията и въпросите на терминологизацията в съвременната българска обществено-политическа лексика. ─ В: Значим научен принос. Сборник доклади от конференцията на секция „Филологически науки“ към СУБ, проведена на 19.V. 2011 г. и посветена на юбилейни годишнини на изтъкнати наши учени. София, с. 22 – 27. ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. За някои случаи на ретерминологизация в съвременната българска обществено-политическа лексика. ─ В: Сборник доклади от конференция, организирана от секция „Филологически науки“ към СУБ и проведена на 1 – 2 юни 2011 г. София, с.79 – 83. ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. Терминологична номинация чрез универбиране в съвременната българска политическа терминология. ─ В: 70 години българска академична лексикография. Сборник с доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 2013, с. 493 – 497. ISBN 978-954-322-578-1.

Симеонова, К. За някои съвременни явления в българския политически дискурс. ─ В: 50 години врата към образованието и прозорец към света. Сборник с доклади от юбилейната научна конференция, посветена на 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение (ИЧС). София, 2013, с. 214 – 220. ISBN 978-954-07-3610-5.

Симеонова, К. За структурната характеристика на някои видове термини в съвременната българска политическа терминология. ─ В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалността „Славянска филология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015 г.,с. 546-553, ISBN 978-954-680-976-6.