EN

доц. д-р Катя Чаралозова

Информация

Доцент

Секция за съвременен български език

Служебен телефон: 029792940

Научни интереси:

  • граматика на съвременния български език (морфология, синтаксис)
  • семантика
  • прагматика
  • зикова култура и езикова политика
  • история на книжовния език

Награди:

(награди на секцията)

Образование и опит

Образование и опит

1974 – 1980 г.: магистър, СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология

1988 – 1994г.: Научен сътрудник III ст. в Секцията по съвременен български език на ИБЕ – БАН.

1994 – 2000 г.: Научен сътрудник II ст. в ССБЕ на ИБЕ – БАН.

1998 г.: Получаване на научната и образователна степен “доктор”

2001 – 2004 г.: Лектор по български език и култура в Талинския университет – Естония

2001 – 2005 г.: Научен сътрудник I ст. в ССБЕ на ИБЕ – БАН.

2005 г.: Хабилитация и получаване на научното звание „ст. н. с. II ст“.

2005 – до момента: доцент в Секция за съвременен български език на Института за български език“

Научна дейност

Проекти

Езикови справки и консултации (постоянен), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Нормативна граматика на съвременния български език (2016 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременна правописна практика (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Официален правописен речник на българския език. Разширено издание (2013 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българската граматична мисъл от първата половина на XX век (2012 – 2015), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Български граматични речници. Речник на българския глагол (2012 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Обратен речник на българския език (2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Правописен речник на българския език (2007 – 2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

История на нормите и кодификацията на българския книжовен език (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Кирилица – латиница. Лингвистични изследвания и препоръки (2005 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран частично от Фонд „Научни изследвания“, участник в проекта

Разбираема България – транслитерация на български собствени имена на латиница (2006 – 2008), Министерство на държавната администрация и административната реформа и Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от МДААР, участник в проекта

Българският и чешкият книжовен език в контекста на информационното общество(2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките; Институт за чешки език, Чешка академия на науките, участник в проекта

Участие в редакционни колегии

сп. „Български език“ (ISSN: 0005-4283), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, член на редакционния съвет; от 2017 – до момента

Публикации

Монографии

Мурдаров В., Александрова Т., Станчева Р., Чаралозова, К., Димитрова, М., Викторова, К., Лакова М., Костадинова П., Томов М., Паскалев Н., Стоилова И. Официален правописен речник на българския език. София, изд. „Просвета“, 2012. 676 с. ISBN 978-954-01-2701-9.

Мурдаров В., Александрова Т., Станчева Р., Чаралозова, К., Димитрова, М., Викторова, К., Лакова М., Костадинова П., Томов М., Паскалев Н., Стоилова И. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София, изд. „Просвета“. 2011. 176 с. ISBN 978-954-01-2604-3.

Мурдаров В., Александрова Т., Станчева Р., Чаралозова, К., Димитрова, М., Викторова, К., Лакова М., Костадинова П., Георгиев Б., Жерев Ст., Захариева Й., Станков, В., Цойнска Р. Нов правописен речник на българския език. София, изд. „Хейзъл“, 2002. 1069 с.

Чаралозова К. Българските собствени лични имена с оглед на съвременния български език. Депозирана в НАЦИД-ЦНТБ под № Нд 120/2005 от 26.08.2005 г. Изх. № 113-00-31.

Чаралозова К.,Показателните местоимения в съвременния български книжовен език. Семантика и употреба. Докторска дисертация, 1998, 262 с.

Студии/глави в сборници:

Чаралозова, К. Десемантизация на глаголните представки и отражението ѝ върху темпоралната парадигма на глаголите. – В: Проблеми на граматичната система на българския език – глагол, София, АИ „Проф. М. Дринов“, 2009, с. 139 – 183. ISBN 978-954-322-248-3.

Студии и статии в научни списания:

Чаралозова К., Категорията определеност/неопределеност в научните граматики на българския език, излезли в периода 1936-1942 г. – В: Българската граматична мисъл от първата половина на ХХ век, Бълг. език, 2015, Приложение, с. 30 – 75. ISSN 0005-4283.

Чаралозова, К. Кодификация на правописните норми в правописните речници от началото на ХХ век (1899 г. – 1921 г.). – В: От любословие към езикознание, Бълг. език, 2010, Приложение, с. 35 – 82. ISSN 0005-4283.

Чаралозова, К. Писмена практика и кодификация. – Български език, кн. 3, 2016, с. 19-30. ISSN 0005-4283.

Чаралозова, К. Проблеми на граматичната норма (върху материал от „Езикови справки“). – Български език, кн. 3, 2007, с. 20 – 31. ISSN 0005-4283.

Чаралозова, К. Система на съкратените форми на българските лични мъжки и женски имена от гледна точка на лингвистичната семантика и прагматика. – Български език, кн. 4, 2013, с. 49 – 60. ISSN 0005-4283.

Чаралозова К. Някои въпроси от кодификацията на граматичната норма в „Официален правописен речник на българския език“. – Български език, кн. 1, 2012, с. 24 – 35. ISSN 0005-4283.

Статии в сборници от конференции:

Чаралозова, К. Класификация на българските собствени лични имена. – В Съвременен български език. Лексикология и лексикография. Сборник с доклади от Третия международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 149 – 162. ISВN 978-954-07-3835-2.

Чаралозова, К. Синтактична класификация на показателните местоимения в съвременния български книжовен език. – В: Езиковедски изследвания. В чест на проф. Т. Бояджиев, проф. В. Попова, проф. П. Пашов, Сборник с доклади от конференцията в чест на проф. Т. Бояджиев, проф. В. Попова, проф. П. Пашов София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2009, с. 205 – 209. ISВN 978-954-07-2696-0.

Чаралозова, К. Семантика на пълните собствени мъжки и женски лични имена в съвременния български език. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 78 – 90. ISBN-10: 954-524-523-9.

Чаралозова, К. Семантика на вторичните несвършени глаголи с дефективна темпорална парадигма в българския език. – В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе, Лени-Ан, 2006, с. 364 – 372. ISВN-10: 954-8190-49-4; ISВN-13: 978-954-8190-49-7

Чаралозова, К. Българските експресивни собствени лични имена и имената със суфикс –к(а) в съпоставка с данните от руски и полски. – Сборник Совещание-семинар преподавателей болгарского языка, болгарской литературы и культуры, Москва, Издательство Московского унивирситета, 2009, с. 87 – 92. ISВN 978-5-211-05673-2.