EN

доц. д-р Милен Томов

Информация

Доцент

Секция за съвременен български език

Служебен телефон: (+359 2) 979 2959

Имейл: tomovm@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • Съвременен български език
  • теория на книжовните езици и езикова култура
  • теория и история на правописа
  • история на българското езикознание

Образование и опит

Образование и опит

1989 – 1991: Институт по библиотечно дело (УНИБИТ) – София, специалност „Библиография и библиотекознание“

1991 – 1995: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, магистър по българска филология с квалификация „Преподавател по български език и литература“

1999 – 2002 Институт за български език при БАН, Секция за съвременен български език – докторант по езикова култура, придобита научна и образователна степен „доктор“ с дисертация на тема Ролята на Института за български език за утвърждаването на нормативната система на съвременния български книжовен език

2003 – 2004: филолог специалист, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

2004 – 2008: научен сътрудник ІІ и І степен, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

2006, 2008: Научноизследователска дейност в Института за чешки език, Чешка академия на науките, Прага

2008: Стипендия на Немската изследователска общност (DFG), Институт за немски език, Манхайм, Германия

2008 – 2018: главен асистент, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

2018 – до момента: доцент, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Езикови справки и консултации (постоянен), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му (2017 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, СУ „Св. Климент Охридски“, Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, финансиран от ФНИ, участник в проекта

Нормативна граматика на съвременния български език (2016 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременна правописна практика (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Официален правописен речник на българския език. Разширено издание (2013 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българската граматична мисъл от първата половина на XX век (2012 – 2015), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Български граматични речници. Речник на българския глагол (2012 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Обратен речник на българския език (2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Правописен речник на българския език (2007 – 2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българският и чешкият книжовен език в контекста на езиковата политика на Европейския съюз (2008 – 2010), Институт за български език, Българска академия на науките; Институт за чешки език, Чешка академия на науките, участник в проекта и координатор с чешката страна.

История на нормите и кодификацията на българския книжовен език (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Кирилица – латиница. Лингвистични изследвания и препоръки (2005 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран частично от Фонд „Научни изследвания“, участник в проекта

Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство (2008 – 2009), Център за преводи и редакции, проект, финансиран по ОП „Административен капацитет”, участник в проекта

Разбираема България – транслитерация на български собствени имена на латиница (2006 – 2008), Министерство на държавната администрация и административната реформа и Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от МДААР, участник в проекта

Българският и чешкият книжовен език в контекста на информационното общество (2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките; Институт за чешки език, Чешка академия на науките, участник в проекта

Членство в научни организации

Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) Wiesbaden, член (2009 – до момента)

Публикации

Речници

Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: Просвета, 2016. 991 с. ISBN 978-954-01-3154-2. (В съавторство).

Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012. 676 с. ISBN 978-954-01-2701-9. (В съавторство).

Обратен речник на българския език. София: Изток-запад, 2011. 485 с. ISBN 9789543219209 (В съавторство).

Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София, Просвета, 2011. 176 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-01-2604-3. (В съавторство).

Многоезичен речник. Термини, терминосъчетания, ключови думи в областта на правото на ЕС (Acquis). Български, Еnglish, Français, Deutsch. София, Център за преводи и редакции, 2009. 584 с. ISBN 978-954-92430-1-7. (В съавторство.)

Студии в сборници и научни списания

Томов, М. Фонетиката в първите научни граматики на българския език. – В: Българската граматична мисъл от първата половина на ХХ век. Български език. 2016, Приложение, с. 11 – 29. ISSN:0005-4283.

Томов, М. Теорията на езиковата култура в научноисторическа и методологична перспектива. Ч. 1. и 2. – Български език, 2013, № 1, с. 7–29; №2, 7–26. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Принципи за езиково планиране на първата българска правописна комисия (1893 г.). – В: От любословие към езикознание. [Сб. студии]. Български език, Приложение, 2011, с. 80 – 108. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Правописната теория в списание “Български преглед”. – В: Българите, книжовността, езикът. ХІХ – ХХ век. [Сб. студии]. София, ИК ЕМАС, 2008, с. 321 – 339. ISBN 978-954-357-163-1.

Томов, М. По въпроса за кодификацията на нормата на развития книжовен език. – В: Закони на/за езика. София: Хейзъл, 2004, 94 – 110. ISBN 954-8283-71-9.

Статии в научни списания

Томов, М. Въпросите към Службата за езикови справки и консултации като източник на информация за съвременната правописна норма и практика. Български език, №, 4, 2016, с. 30 – 40. ISSN: 0005-4283.

Томов, М. Българската реч във фокуса на езиковата критика. – Българска реч, 2016, № 1, с. 13 – 17. ISSN: 1310-733X.

Томов, М. За системноезиковата адекватност на съвременния български правопис. – Български език, 2015, № 1, 7 –18. ISSN 0005-4283.

Томов, М. За фактора традиция при кодификацията на правописната норма. – Български език, 2013, № 4, 13 – 22. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Приносът на Л. Милетич за формиране на правописна теория у нас. – Исторически преглед, 2013, № 3 – 4, 100 – 108. ISSN 0323-9748.

Томов, М. Рационалният правопис като кодификаторски проблем. – Български език, 2012, № 1, с. 7 – 16. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Любомир Андрейчин и теоретичните проблеми на българския правопис. – В: С почит към учителя и ревнителя на родния език [Л. Андрейчин]. Български език, 2010, прил., с. 54 – 63. ISSN 0005-4283

Uhlířová, L., M. Tomov. Jazykové poradenství v Bulharsku: blízké a odlišné zároveň. – Naše řeč (Praha), 91, 2008, № 4, р. 206 – 213. ISSN 0027-8203.

Томов, М. Върху някои аспекти в теорията на езиковата кулутура. – Български език, 2007, № 4, с. 70 – 77. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Правописни колебания, отразени във въпросите към Служба “Езикови справки“. – Български език, 2006, № 3, с. 10 – 20. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Лингвистика и идеология: eзиковедската дискусия през 1950 г. в СССР и българското езикознание. – Съпоставитeлно езикознание, 2004, № 3, с. 40 – 55. ISSN 0204-8701.

Томов, М. Начало на езиково планиране в Института за български език. – Български език, 2001/2002, № 1, с. 65 – 69. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Дейността на Института за български език според архивни материали (1942 – 1954). – Списание на БАН, 1996, № 4, с. 66 – 71. ISSN 0007-3989.

Статии в сборници от конференции

Томов, М. Лексикографска репрезентация на правописната норма. – В: Международна научна конференция „Славянската лексикография в началото на ХХІ век“ (Прага, 20 – 22 април 2016 г.). Под печат.

Томов, М. Функционални и структурни особености на правописния речник. – В: Лексикографията в началото на XXI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г., Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 103-109. ISBN:978-954-322-875-1.

Томов, М. Езиковото консултиране: езикова култура „при поискване“. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Славянска филология (Благоевград, 16-18 октомври 2014 г.). Благоевград, УИ Неофит Рилски, 2015, с. 534 – 538. ISBN: 978-954-680-976-6.

Томов, М. Кризата в езика – реалност или предубеждение. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г. [Доклади]. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“. София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, 23 – 28. ISBN 978-954-07-3833-8.