EN
Начало » Структура » Съвременен български език » Сътрудници » гл. ас. д-р Николай Паскалев

гл. ас. д-р Николай Паскалев

Информация

Главен асистент, доктор

Секция за съвременен български език

Служебен телефон: (+359 2) 979 29 59

Имейл: npaskalev@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • български книжовен език
  • граматика
  • езикова култура
  • прагматика
  • социолингвистика

Образование и опит

Образование и опит

1992 – 1999: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

1995 – 1999: втора специалност „Френски език и литература”, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2005 – 2009: проучвател, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

2009 – до момента: главен асистент, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Езикови справки и консултации (постоянен), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Нормативна граматика на съвременния български език (2016 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съпоставително-типологични аспекти на лексикалните и граматичните изследвания в родственни и неродствени езици. Проблеми на общността и разликите при двуезични изследвания – граматика и лексика (2016 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременна правописна практика (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Етнолингвистични изследвания – български културни сценарии и речево поведение (2014 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Официален правописен речник на българския език. Разширено издание (2013 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българската граматична мисъл от първата половина на XX век (2012 – 2015), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Български граматични речници. Речник на българския глагол (2012 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Обратен речник на българския език (2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Правописен речник на българския език (2007 – 2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

История на нормите и кодификацията на българския книжовен език (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Кирилица – латиница. Лингвистични изследвания и препоръки (2005 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран частично от Фонд „Научни изследвания“, участник в проекта

Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство (2008 – 2009), Център за преводи и редакции, проект, финансиран по ОП „Административен капацитет”, участник в проекта

Разбираема България – транслитерация на български собствени имена на латиница (2006 – 2008), Министерство на държавната администрация и административната реформа и Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от МДААР, участник в проекта

Българският и чешкият книжовен език в контекста на информационното общество(2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките; Институт за чешки език , Чешка академия на науките, участник в проекта

Публикации

Речници

Мурдаров. В., М. Димитрова, Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, И. Кунева. Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: Просвета, 2016. 992 с. ISBN 978-954-01-3154-2.

Мурдаров. В., М. Димитрова, Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, К. Викторова, М. Лакова, П. Костадинова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, А. Атанасова. Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012. 676 с. ISBN 978-954-01-2701-9.

Мурдаров. В., М. Димитрова, Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, К. Викторова, М. Лакова, П. Костадинова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София: Просвета, 2011. 176 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-01-2604-3.

Мурдаров. В., М. Димитрова, Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, А. Атанасова. Обратен речник на българския език. София: Изток-запад, 2011. 485 с. ISBN 9789543219209.

Студии/глави в сборници

Паскалев, Н. Комплиментите, без които (не) можем. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. София, 2012. с. 404 – 410. ISBN 978-954-322-521-7.

Студии и статии в научни списания

Паскалев, Н. Правопис на личните и притежателните местоимения при изразяване на учтивост. – Български език, 2016, № 3, с. 80 – 83. ISSN 0005-4283.

Паскалев, Н. Езикови единици с прагматичен компонент в значението си в първите научни граматики на българския език. – Български език, 2015, Приложение, с. 174 – 190. ISSN 0005-4283.

Паскалев, Н. За значението на два типа деминутивни глаголи в съвременния български език. – Български език, 2015, № 1, с. 65 – 74. ISSN 0005-4283.

Паскалев, Н. Молбите в съвременния български език – по-учтиво ли е индиректното им изразяване? – Българска реч, 2015, № 3, с. 23 – 30. ISSN 1310-733Х.

Паскалев, Н. Речев акт и конвенция: за един вид извинения в съвременния български език. – Българска реч, 2015, № 1, с. 46 – 52. ISSN 1310-733Х.

Паскалев, Н. Езикова реализация на извиненията в съвременния български език. – Българска реч, 2014, № 3, с. 27 – 38. ISSN 1310-733Х.

Паскалев, Н. Семантична структура на една група деминутиви в съвременния български език. – Български език, 2013, № 4, с. 77 – 85. ISSN 0005-4283.

Паскалев, Н. Деминутивите като средство за изразяване на учтивост. – Български език, 2012, № 1, с. 7 – 16. ISSN 0005-4283.

Паскалев, Н. Комуникативна норма и учтивост (опит за диахронен анализ). – Български език, 2011, Приложение, с. 64 – 79. ISSN 0005-4283.

Н. Паскалев. Някои езикови средства за изразяване на неучтивост в съвременния български език. – Български език, 2008, № 3, с. 79 – 85. ISSN 0005-4283.

Н. Паскалев. Социална дистанция, статус и речев етикет. – Български език, 2006, № 3, с. 31 – 37. ISSN 0005-4283.

Н. Паскалев. Социолингвистичен анализ на обръщенията в съвременния български език (във връзка с изразяването на учтивост). – Български език, 2006, № 1, с. 36 – 52. ISSN 0005-4283.

Паскалев. Н. Учтивостта: начин на употреба. – Български език, 2004, № 2 – 3, с. 237 – 242. ISSN 0005-4283.

Статии в сборници от конференции

Паскалев, Н. Умалителните глаголи и представянето им в Речника на българския език. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 98 – 102. ISBN 978-954-322-875-1.

Паскалев, Н. Метакомуникативните извинения в съвременния български език. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, с. 108 – 105. ISBN 979-954-07-3833-8.

Паскалев, Н. Глаголът съжалявам в българските тълковни речници. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19 – 20 октомври 2009 г. Велико Търново: ИК „Знак’94”, 2010, с. 153-157. ISBN 978-954-8305-10-5.

Паскалев, Н. Евфемизмите през призмата на учтивостта. – В: Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. София: Издателство на съюза на учените в България, 2006, с. 142 – 147. ISBN-10: 954-8329-83-2 ISBN13: 978-954-8329-83-5.