Home » Prof. Sia Borisova Kolkovska

Prof. Sia Borisova Kolkovska

General Information

Professor

Bulgarian Lexicology and Lexicopraphy

Phone: 029792948

Research interests:

  • Lexicology
  • lexicography
  • terminology
  • corpus lexicography

Education and professional experience

Education and professional experience

1979 – 1985: М.А. in Bulgarian Philology, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1988 – 1989; 1992: PhD Study, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1993 – 1994: specialist, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1995 – 1998: Assistant Professor, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1998 – 2006: Chief Assistant Professor, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2006 – 2015: Associate Professor, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2015 – ongoing: Professor, Department of Bulgarian Etymology, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Dictionary of Bulgarian Language (long standing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Current Electronic Material Bases of Bulgarian and Czech Neologisms – Theoretical and Applied Aspects (2017 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Slavonic Studies, Czech Academy of Sciences, project coordinator

Corpus-based Approaches in the Bulgarian Neography (Theoretical and Applied Aspects) (2016 – 2017). The Project is funded by the Program for Career Development of Young Scientists, BAS (ДФНП 115/11.05.2016), scientific project coordinator

Slavic Lexicography at the Beginning of 21st century (2014 – 2016), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Slavonic Studies, Czech Academy of Sciences, project coordinator

Bulgarian National Corpus (2011 – 2016), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

nformation Environment for Complex Lexicographic Description of the Lexical Wealth of Bulgarian (from the beginning of ХІХ century until present days) (2009 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the National Science Fund (ДТК 02/53/17.12.2009), member of the research team

A Complex Study of Bulgarian Lexis and Phraseology as Part of Our Cultural Heritage and National Identity (2009 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the National Science Fund (ДТК 02/52/17.12.2009), member of the research team

Bulgarian Lexicology (2009 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian-Polish lexical parallels (2012 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Slavonic Studies, Polish Academy of Sciences, member of the research team

The Neologisms in Bulgarian and Czech Languages (Theoretical and Lexicographical Aspects) (2011 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Czech Language, Czech Academy of Sciences, member of the research team

The Modern Approaches and Methods in Lexicography (2008 – 2010), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Czech Language, Czech Academy of Sciences, member of the research team

Membership in scientific organizations and research groups

Bulgarian Lexicographical Society, member (2000 – ongoing)

Union of Scientists in Bulgaria (2011 – ongoing)

Membership in editorial boards

Proceedings of the Institute for Bulgarian Language: 2014 – ongoing: member of the editorial board

Membership in orgnization and programme committees

Seventh International Conference on lexicography and Lexicology “Lexicography at the Beginning of the 21st Century“, Sofia, Bulgaria, 15 – 16 October 2015, member of the organizing committee

Sixth National Conference on Lexicography and Lexicology with International Participation “70 years of Bulgarian Academic Lexicography“, Sofia, Bulgaria, 24 – 15 October 2012, member of the organizing committee

Publications

Monographs

Krumova-Tzvetkova, L, D. Blagoeva, S. Kolkovska, E. Pernishka, M. Bozhilova. Bulgarian Lexicology and Phraseology. Vol. 1. Bulgarian Lexicology. Sofia: BAS Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 2013. 788 p. ISBN 978-954-322-702-0.

Kolkovska, S. The models of conceptual-semantic relations between terms in specialized (chemical) texts with a view to their automatic recognition. “LiterNet”, 2005. 186 p. ISBN 954-304-188-1.

Dictionaries

Речник на българския език. Том 15. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2015. 1602 с. ISBN 978-954-322-823-2. (съавтор) [Dictionary of Bulgarian Language. Vol. 15. Sofia: BAS Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 2015, 1602 p. ISBN 978-954-322-823-2 (co-author)].

Oxford SoftPress English Minidictionary. Sofia: SoftPress, 2013. 1024 p. ISBN 978-954-6859020 (co-author).

Речник на българския език. Том 14. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012. 1221 с. ISBN 978-954-322-543-9. (съавтор) [Dictionary of Bulgarian Language. Vol. 14. Sofia: BAS Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 2012, 1221 p. ISBN 978-954-322-543-9 (co-author)].

Речник на българския език. Т. 4. Второ допълнено и преработено издание. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012. 974 с. ISBN 978-954-322-532-3 (съавтор). [Dictionary of Bulgarian Language. Vol. 4. Extended and revised edition. Sofia: BAS Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 2012, 974 p. ISBN 978-954-322-532-3 (co-author)]

Попова, М., А. Христова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, М. Симеонова, С. Колковска. Терминологичен речник по обществено-политически науки. София: Наука и изкуство, 2012. 526 с. ISBN 954-02-0324-9 [Popova, M., A. Hristova, B. Popov, K. Petkova, Kr. Simeonova, M. Simeonova, S. Kolkovska. Terminology Dictionary on Public Scienses. Sofia : Nauka i izkustvo, 2012, 526 p. ISBN 954-02-0324-9].

Пернишка Е., Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и началото на ХХI в.). София: Наука и изкуство, 2010. 515 с. ISBN 978-954-02-0322-5. [Pernishka, E., D. Blagoeva, S. Kolkovska. Dictionary of new words in the Bulgarian language (at the end of XXth century and the First Decade of XXIst century. Sofia: Nauka i izkustvo, 2010, 515 p. ISBN 978-954-02-0322-5].

Речник на българския език. Том 13. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „Емас“, 2008. 1224 с. ISBN 978-954-357-163-5, ISBN 978-954-90344-8-6, ISBN 978-954-322-326-8. (съавтор) [Dictionary of Bulgarian Language. Vol. 13. Sofia: BAS Publishing House “Prof. Marin Drinov”, ET „Emas”, 2008, 1224 p. ISBN 978-954-357-163-5, ISBN 978-954-90344-8-6, ISBN 978-954-322-326-8 (coauthor)].

Chapters in edited volumes

Колковска, С., Д. Благоева. Лексикалната норма и неографската практика [The Lexical Norm and the Practice of Neography]. – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 185 – 199. ISBN 978-954-322-835-5.

Колковска, С., В. Сумрова. Лексикографското приложение на Българския национален корпус [The Application of the Bulgarian National Corpus in Lexicography] – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 107 – 113. ISBN 978-954-322-835-5.

Благоева, Д., С. Колковска. „Инфолекс“ – лексикални ресурси за българския език [“Infolex” – Lexical Resources for the Bulgarian Language]. – В: Езикови технологии и ресурси за български език. Състав. Св. Коева. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 202 – 215. ISBN 978-954-322-797-6.

Колковска, С. Нови метафорични значения в българския език, възникнали при прилагателни имена и глаголи [New Metaphorical meanings of Adjectives and Verbs in Bulgarian]. – В: Проблеми на неологията в славянските езици. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2013, с. 185 – 207. ISBN 978-954-322-636-8.

Колковска, С., Д. Благоева. Интернационализация на новата лексика (върху материал от българския език) [Internationalization of the Neological Lexis (in Bulgarian)]. – In: Specyfika leksyki i słowotwórstwa w językach słowiańskich. Prace Slawistyczne 136. Warszawa: SOW, 2012, s. 83 – 106. ISBN 978-83-89191-xx-x.

Колковска, С. Прояви на интеграция на неологизмите в българския език [The Integration of the New Words in Bulgarian]. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Л. Крумова-Цветкова. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2012, с. 120 – 128. ISBN 978-954-322-521-7.

Колковска, С. Семантични неологизми в съвременната българска терминология, възникнали чрез ретерминологизация [Semantic Neologisms in the Contemporary Bulgarian Terminology formed by Reterminologization]. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 519 – 532. ISBN 978-954-322-430-2.

Благоева, Д., С. Колковска. Корпусният подход в българската лексикография – практика и перспективи [The Corpus-based Approach in the Bulgarian Lexicography – Practice and Perspectives]. – В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. Сборник студии и статии. София: Авангард Прима, 2011, с. 7 – 45. ISBN 978-954-323-923-8.

Колковска, С. Лексикални неологизми в българския език с първи съставки е-, м-. [Lexical neologisms in Bulgarian with first elements e-, m-]. – В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София: ЕМАС, 2010, с. 207 – 215. ISBN 578-564-357-207-6.

Колковска, С. Автоматично разпознаване на концептуално-семантични отношения в електронен корпус от биологически текстове и приложението му в лексикографската практика [Automatic Recognition of Conceptual Relations in Biological Corpus and its Application in Lexicography]. – In: Lexikografie v kontextu informační společnosti. Praha: ÚJČ AV ČR, 2008, pp. 181 – 192. ISBN 978-80-86496-41-2.

Articles in journals

Колковска, С., Д. Благоева. Вариантност при новата лексика в българския и полския език [Variability of New Lexis in Bulgarian and Polish]. – Известия на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, т. 29, 2016, с. 167 – 195. ISSN 0323-9934.

Колковска, С., Д. Благоева, В. Сумрова. Съвременни лексикални ресурси и тяхното приложение в обучението по български език [Contemporary Lexical Resources and Their Application in Bulgarian Language Education]. – Български език и литература, 2016, кн. 4, с. 394 – 403. ISSN 0323-9519.

Колковска, С., В. Сумрова, Е. Петкова. Българската академична лексикография днес – постижения и перспективи [Modern Bulgarian Academic Lexicography – Achievements and Perspectives]. – В: Списание на БАН, 2016, кн. 2, с. 8 – 12. ISSN 0007- 3989.

Колковска С. Вътрешноезикови фактори за възникването на нови значения в българския език [Intralinguistic Factors for the Appearance of New Meanings in Bulgarian]. – Български език, 2015, бр. 2, с. 36 – 47. ISSN 0005-4283.

Колковска, С. Когнитивни аспекти на новите метафорични значения в българския език [New Metaphorical Meanings in Bulgarian in Cognitive Aspect]. – Български език и литература, 2013, кн. 6, с. 532 – 538. ISSN 0323-9519.

Колковска, С. Нови метафорични и метонимични значения в българския език, възникнали при същ. имена [New Metaphorical and Metonymical Meanings of Nouns in Bulgarian]. – Български език, 2012, кн. 4, с. 17 – 27. ISSN 0005-4283.

Колковска, С., Д. Благоева. Към въпроса за езиковата икономия в новата българска лексика [The Lexical Economy in the New Bulgarian Lexis]. – Списание на БАН, 2012, кн. 6, с. 16 – 21. ISSN 0007-3989.

Blagoeva, D., S. Kolkovska, N. Kostova, Cv. Georgieva. The Bulgarian National Corpus and its Application in Bulgarian Academic Lexicography. – Prace Filologiczne. Tom LXIII. Seria językoznawcza. Warszawa, 2012, s. 37 – 49. ISSN 0138-0567.

Благоева, Д., С. Колковска. Към въпроса за семантичната прозодия на глаголите в българския език (корпусно изследване) [Towards the Semantic Prosody of the Verbs in Bulgarian (a corpus study)]. – Български език, 2011, кн. 3, с. 111 – 124. ISSN 0005-4283.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска. Проектът Български национален корпус – резултати и перспективи [Bulgarian National Corpus Project: Achievements and Perspectives]. – Български език, 2011, кн. 3, с. 34 – 53. ISSN 0005-4283.

Колковска, С. Лексикални неологизми в българския език, възникнали от чужди инициални абревиатури [Lexical Neologisms in Bulgarian Formed from Borrowed Acronyms]. – Български език, 2010, кн. 4, с. 21 – 30. ISSN 0005-4283.

Колковска, С. Динамика и утвърждаване на новите лексикални значения в българския език [Dynamics and Establishment of New Lexical Meanings in Bulgarian]. – Български език, 2008, кн. 1, с. 15 – 25. ISSN 0005-4283.

Conference papers

Благоева, Д., С. Колковска. За една словообразувателна иновация в българския език (в славянски контекст) [About a Derivational Innovation in the Bulgarian Language (in Slavic Context)]. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 484 – 490. ISBN 978-954-322-875-1.

Колковска, С., Д. Благоева. Нормативна дейност в неографската практика (с оглед на лексикалната норма) [The Prescriptive Function of Neological Dictionaries (with a view to a Lexical Norm)]. – В: Българистични четения – Сегед 2015. Международна научна конференция Сегед, Унгария, 11 – 12 юни 2015 г. Szeged: JATEPress, 2016, с. 171 – 179. ISBN 978-963-315-313-0.

Колковска С. Прояви на тенденцията към интелектуализация в новата българска лексика [The Tendency toward Intellectualization in the New Bulgarian Lexis]. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки (Сборник с доклади от Международна конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност славянска филология, 16 – 18. 10. 2014 г. , Благоевград). Благоевград: УИ „Н. Рилски“, 2015, с. 623 – 628. ISBN 978-954-680-976-6.

Колковска, С. Семантични иновации при прилагателните имена за цвят в съвременния български език [New Meanings of Adjectives for Colours in Bulgarian]. – Многообразие в единството, 2011, кн. 1, с. 44 – 49. ISSN 1314-0825.

Колковска, С. Нови единици в българския език, формирани въз основа на инициални абревиатури [New Words in Bulgarian Formed on the Base of Acronyms]. – В: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 441 – 450. ISBN 978-80-224-1416-6.

Kolkovska, S., D. Blagoeva. The New Lexis in Bulgarian – Cognitive Aspects. – In: The Second European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (June 23, 2014). Vienna, OR: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014, pp. 176 – 182. ISBN-13: 978-3-902986-68-9.

Колковска, С., Д. Благоева. Интернационализация на новата лексика в българския език [Internationalization of the New Bulgarian Lexis]. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Лексикология и лексикография“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 7 – 19. ISBN 978-954-07-3835-2.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска, Цв. Димитрова, Ив. Стоянова, Св. Лесева. Българският национален корпус в контекста на съвременната лингвистика [The Bulgarian National Corpus in the Context of Contemporary Linguistics]. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013. Кръгла маса „Дигитализация“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 7 – 27. ISBN 978-954-07-3826-0.

Колковска, С. Семантични неологизми в българския език, възникнали чрез метонимичен пренос [Metonymical Semantic Neologisms in Bulgarian]. – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 24 – 25 октомври 2012 г. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 387 – 396. ISBN 978-954-3220578-1.

Колковска, С. Семантични неологизми в българския език, възникнали в резултат на детерминологизация [Semantic Neologisms formed as a result of Determinologization in Bulgarian]. – В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012 г. Том I. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 374 – 380. ISBN 978-954-07-3457-6.

Kolkovska, S., D. Blagoeva, A. Atanasova. The application of Corpus-based Approach in the Bulgarian New-word Lexicography. – In: Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. 7 – 11 August 2012. Oslo: University of Oslo, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, 2012, pр. 991 – 996. ISBN 978-82-303-2228-4.

Колковска, С. Лексикални неологизми в българския език, възникнали чрез отсичане [Lexical Neologisms Formed through Truncation in Bulgarian]. – In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, pp. 465 – 468. ISBN 978-80-246-2121-0.

Koeva, S., D. Blagoeva, S. Kolkovska. Bulgarian National Corpus Project. – In: Proceedings of the Seventh Conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10). Valletta: European Language Resources Association (ELRA), 2010, pp. 3678 – 3684. ISBN 2-9517408-6-7.

Благоева, Д., С. Колковска. Семантична прозодия на някои групи каузативни глаголи в българския език (корпусно базирано изследване) [Semantic Prosody of Some Groups of Causative Verbs in Bulgarian (a corpus-based study)]. – In: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Bratislava: Slavistycký ústav Jána Stanislava SAV, 2009, рр. 58 – 72. ISBN 978-80-969992-4-8.

Колковска, С. Нови икономически названия в българския език, възникнали от медицински термини [New Economic Terms derived from Medical Terms in Bulgarian]. – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. Сборник с доклади от ІV национална конференция с международно участие в чест на проф. Кр. Чолакова, София, 21 – 22 октомври 2006 г. В. Търново: Знак’94, 2007, с. 303 – 310. ISBN 978-954-8709-76-7.