БГ
Home » Structure » Bulgarian Lexicology and Lexicopraphy » Researchers » Mihaela Kuzmova, Assist. Prof.

Mihaela Kuzmova, Assist. Prof.

General Information

Chief Assistant Professor, Ph.D.

Department for Bulgarian Lexicology and Lexicography

Research interests:

  • lexicology
  • phraseology
  • lexicography
  • contrastive linguistics

Education and professional experience

Education and professional experience

1988 – 1993: М.А. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1994 – 2017: Assistant Professor, South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad

1998 – 2001: PhD Student, Faculty of Philology, South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad

2008: PhD degree in Slavic Studies

2017 – 2019: Events manager, Czech Centre Sofia

2020 – ongoing: Chief Assistant Professor, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Dictionary of Bulgarian Language (ongoing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Selected Chapters on the History of Bulgarian Lexicography (2022 – 2024), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

The Written Word Remains. Write Correctly! (2022 – 2024), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

European Lexicographic Infrastructure – ELEXIS (2020 – 2022) , Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Research of Bulgarian Language (2021), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Membership in orgnization and programme committees

International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language, 15 – 17 May 2022, member of the organizing committee

Publications

Articles in journals

Кузмова, М. По въпроса за фразеологизмите с прецедентен произход в българския език. [On Precedent-Related Phraseological Units in Bulgarian] – В: Бълг. език, 2021, 2, с. 93 –107.

https://www.balgarskiezik.eu/2-2021/0_0_8_MIHAELA_KUZMOVA_str.%2093-107_bg.pdf

Conference papers

Костова, Н., М. Кузмова. За лексикографския параметрър начин на организиране на материала в българските тълковни речници. [On the lexicographic parameter the organization of the material in Bulgarian explanatory dictionaries]. – Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). Том 1. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, с. 148 –155.

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/06/17_KostovaKuzmova_Sbornik_tom_1.pdf

Кузмова, М., Н. Костова. Фразеологизми с прагматична функция в българския език и тяхното лексикографско представяне. [Pragmatic idioms in bulgarian and their lexicographical treatment]. – Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема. Зборник научних радова, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, с. 337 – 351.

//www.isj.sanu.ac.rs/%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b5/