Home » Structure » Bulgarian Lexicology and Lexicopraphy » Researchers » Nadezhda Kostova – Assoc. Prof., Ph.D.

Nadezhda Kostova – Assoc. Prof., Ph.D.

General Information

Associate Professor

Department for Bulgarian Lexicology and Lexicograph

Phone: 02 979 29 46

Research interests:

  • Lexicology
  • lexicography
  • Lexical Semantics

Education and professional experience

Education and professional experience

1993 – 1998: М.А. in Bulgarian Philology, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

2002 – 2005: PhD, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2006 – 2019: Chief Assistant Professor, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2019 – ongoing: Associate Professor, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Dictionary of Bulgarian Language (long standing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Current Electronic Material Bases of Bulgarian and Czech Neologisms – Theoretical and Applied Aspects (2017 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Slavonic Studies, Czech Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian-Slovak Dictionary (2012 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with Ján Stanislav Institute of Slavistics,
Slovak Academy of Sciences, project coordinator

Slavic Lexicography at the Beginning of 21st Sentury (2014 – 2016), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Slavonic Studies, Czech Academy of Sciences, member of the research team
Bulgarian National Corpus (2011 – 2016), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

nformation Environment for Complex Lexicographic Description of the Lexical Wealth of Bulgarian (from the beginning of ХІХ century until present days) (2009 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the National Science Fund (ДТК 02/53/17.12.2009), member of the research team

A Complex Study of Bulgarian Lexis and Phraseology as Part of Our Cultural Heritage and National Identity (2009 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the National Science Fund (ДТК 02/52/17.12.2009), member of the research team

Bulgarian-Polish lexical parallels (2012 – 2014), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Slavonic Studies, Polish Academy of Sciences, member of the research team

The Neologisms in Bulgarian and Czech Languages (theoretical and Lexicographical Aspects) (2011 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Czech Language, Czech Academy of Sciences, member of the research team

The Modern Approaches and Methods in Lexicography (2008 – 2010), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, joint research project with the Institute of Czech Language, Czech Academy of Sciences, member of the research team

Membership in scientific organizations and research groups

Bulgarian Lexicographical Society, member (2006 – ongoing)

Membership in orgnization and programme committees

7th International Conference on lexicography and Lexicology „Lexicography at the Beginning of the 21st Century“, Sofia, Bulgaria, 15 – 16 October 2015, member of the organizing committee

Sixth National Conference on Lexicography and Lexicology with International Participation „70 years of Bulgarian Academic Lexicography“, Sofia, Bulgaria, 24 – 15 October 2012, member of the organizing committee

Publications

Dictionaries

Речник на българския език. Том 15. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015. 1602 с. ISBN 978-954-322-823-2. (съавтор) [Dictionary of Bulgarian Language. Vol. 15. Sofia: BAS Publishing House, 2015, 1602 p. ISBN 978-954-322-823-2.] (co-author)

Речник на българския език. Том 14. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012. 1221 с. ISBN 978-954-322-543-9. (съавтор) [Dictionary of Bulgarian Language. Vol. 14. Sofia: BAS Publishing House „Prof. Marin Drinov“, 2012, 1221 p. ISBN 978-954-322-543-9.] (co-author)

Monographs

Костова, Н. Основни глаголи за движение в българския език. София: Авангард Прима, 2010. 170 с. ISBN 978-954-322-857-7. [Kostova, N. Main Motion Verbs in Bulgarian Language. Sofia: Avangard Prima, 2010, 170 p. ISBN 978-954-322-857-7.]

Chapters in edited volumes

Костова, Н. Новите имена за действия в българския език и тяхното лексикографско представяне [New Names for Actions in Bulgarian Language and their Lexicographical Representation]. – В: Проблеми на неологията в славянските езици. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 77 – 108. ISBN 978-954-322-636-8.

Костова, Н. Проблеми на лексикографското представяне на някои глаголи за речева дейност в българския език [Problems of Lexicographical Presentation of Some Verbs of Speech Activities in Bulgarian Language]. – В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. София: Авангард Прима, 2011, с. 77 – 115. ISBN 978-954-323-923-8.

Костова, Н. Семантика на глаголите за движение в българския език [Semantics of Motion Verbs in Bulgarian Language]. – В: Студии по лексикология. София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2011, с. 231 – 302. ISBN 978-954-322-274-0.

Articles in journals

Костова, Н. Глаголни неологизми от компютърната област [Verb Neologisms in the Domain of Computing and the Internet]. – Български език, 2016, № 2, с. 58 – 68. ISSN 0005-4283.

Костова, Н. Глаголни неологизми и съответни имена за действия в българския език [Verb Neologisms and Respective Names for Actions in Bulgarian Language]. – Български език, 2015, № 2, с. 48 – 57. ISSN 0005-4283.

Костова, Н. Лексикална семантика на глаголи за мълчание в българския език [Lexical Semantics of Verbs of Silence in Bulgarian Language]. – Балканистичен форум, 2015, № 2, с. 297 – 304. ISSN 1310-3970.

Костова, Н. Нов словашко-български речник [New Slovak-Bulgarian Dictionary]. – В: Чуждоезиково обучение, 2014, № 3, т. 41, с. 307 – 309. ISSN 1314 – 8508 (Online), ISSN 0205 – 1834 (Print).

Blagoeva, D., S. Kolkovska, N. Kostova, Cv. Georgieva. The Bulgarian National Corpus and Its Application in Bulgarian Academic Lexicography. – Prace Filologiczne, 2012, LXIII, с. 37 – 49. ISSN 0138-0567.

Костова, Н. Някои наблюдения върху глаголите за речево общуване [Some Observations on Verbs of Speech Communication]. – Български език, 2008, № 1, с. 53 – 63. ISSN 0005-4283.

Conference papers

Костова, Н. За българско-френския речник на Нестор Марков от 1912 г. [For Bulgarian-French Dictionary by Nestor Markov, 1912] – В: Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието. Доклади от юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков, София, 24 ноември 2016 г. София: ИК „Силует“, 2017, с. 115 – 127. ISBN 978-619-194-027-1.

Костова, Н. Лексикографско представяне на новите глаголи в българския език [Lexicographical Presentation of New Verbs in Bulgarian Language]. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, София, 15 – 16 октомври 2015 г. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 529 – 535. ISBN 978-954-322-875-1.

Костова, Н. Значения за начало на действието при някои глаголи, определени като диалектни или разговорни в „Речника на българския език“ [Meanings of Onset of Action in Some Verbs Classified as Dialect or Colloquial in “Dictionary of Bulgarian Language”]. – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. Доклади от международната научна конференция в чест на 150-тата годишнина от рождението на Ватрослав Облак. София: Мултипринт, 2015, с. 272 – 276. ISBN 978-954-362-160-6.

Костова, Н. За ваканцувам и други нови глаголи в българския език [About Vakantsuvam and Other New Verbs in Bulgarian Language]. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Славянска филология, Благоевград, 16 – 18 октомври 2014 г. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 504-509. ISBN 978-954-680-976-6.

Костова, Н. Движение в пространството или глаголи за движение в българския език [Movement in Space or Motion Verbs in Bulgarian Language]. – В: Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9 – 10 май 2014 г. Т. 1. Езикознание. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 67 – 73. ISBN 978-954-07-4045-4.

Костова, Н. Нови глаголи и глаголи с нови значения в българския език [New Verbs and Verbs with New Meanings in Bulgarian Language]. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Лексикология и лексикография“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 115 – 133. ISBN 978-954-07-3835-2.

Костова, Н. Глаголи с нови значения в областта на компютърните технологии (върху материал от българския език) [Verbs with New Meanings in Computer Technology (On Material from the Bulgarian Language)]. – В: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014, с. 373 – 386. ISBN 978-80-224-1416-6.

Костова, Н. За семантиката и лексикографското представяне на прилагателни от роднински названия (върху материал от „Речник на българския език” и „Българско-словашки речник”) [For Semantics and Lexicographical Representation of Adjectives of Relative Names (On Material from “Dictionary of the Bulgarian Language” and “Bulgarian-Slovak Dictionary”)]. – В: 70 години българска академична лексикография. Сборник с доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 24 – 25 октомври 2012 г. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 165 – 174. ISBN 978-954-322-578-1.

Костова, Н. Неологизми на -инг в българския език [Neologisms of -ing in Bulgarian Language]. – В: Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках. Материалы VI Международной научной конференции, 22 – 23 апреля 2013 г. Днiпропетровськ: Нова ідеологія, 2013, с. 140 – 142. ISBN 978-617-7068-08-1.

Костова, Н. Наблюдения върху нови глаголи и отглаголни съществителни в българския език [Some Observations on New Verbs and Verbal Nouns in Bulgarian Language]. – Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, с. 471 – 476. ISBN 978-80-246-2121-0.

Костова, Н. За семантиката на глагола пътувам и неговото лексикографско представяне [For Semantics of Verb travel and Its Lexicographical Representation]. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, 146 – 156. ISBN 978-954-322-521-7.

Н. Костова. Глаголи с нови значения в българския език [Verbs with New Meanings in Bulgarian Language]. – В: Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Сборник с доклади от конференцията, проведена на 5 – 6 ноември 2012 г. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2012, с. 15 – 22. ISBN 978-954-680-846-2.

Костова, Н. Новите значения на някои глаголи в българския език [New Meanings of Some Verbs in Bulgarian Language]. – В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения София, 19 – 21 април 2012. Т. І. Езикознание. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, с. 381 – 187. ISBN 978-954-07-3457-6.

Костова, Н. Нови имена за действия в българския език [New Names for Actions in Bulgarian Language]. – В: ІІ Международный научной симпозиум „Славянские языки и культуры в современном мире“. Труды и материалы. Москва, МГУ, 2012, с. 122. ISBN 978-5-211-06356-3.

Костова, Н. Метафората път в българската фразеология [The Metaphor road in Bulgarian Phraseology]. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 449 – 460. ISBN 978-954-322-430-2.

Iovka B. Tchobánova, Nadezhda S. Kóstova. La fraseología de la embriaguez en la lengua portuguesa y en la lengua búlgara. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 434 – 448. ISBN 978-954-322-430-2.

Костова, Н. Глаголи за речево общуване в българския език [Verbs of Speech Communication in Bulgarian Language]. – В: Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Сборник с доклади от международна конференция, Братислава, Словакия, май 2008 г. Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2009, с. 90 – 101. ISBN 978-954-8709-94-1.

Костова, Н. Едно особено явление в лексикалната система на българския език [One Particular Phenomenon in the Lexical System of the Bulgarian Language]. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Сборник с доклади от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19 – 20 октомври 2009 г. Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2010, с. 331 – 338. ISBN 978-954-8305-10-5.

Сумрова, В., Н. Костова. Представката раз- и нейното лексикографско представяне в „Речник на българския език“ [Prefix raz- and Its Lexicographic Representation in “Dictionary of Bulgarian Language”]. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Сборник с доклади от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19 – 20 октомври 2009 г. Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2010, с. 119 – 125. ISBN 978-954-8305-10-5.

Костова, Н. Глаголи за движение с деиктични значения [Motion Verbs with Deixis Meanings]. – В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. Сборник с доклади от Третата национална конференция с международно участие „Лексикология, фразеология и лексикография“, София, 14 – 16 май 2004 г. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2008, с. 306 – 309. ISBN 978-954-322-166-0.