EN
Начало » Проекти » Теоретични езиковедски изследвания  » Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски

Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски

Секция по компютърна лингвистика

Срок: 2021 – 2022 г.

Вид на проекта: колективен, международен

Финансиране: Фонд „Научни изследвания“

Ръководители: проф. д-р Светла Коева

Участници: проф. д-р Светла Коева, проф. д.ф.н. Максим Стаменов, гл. ас. д-р Валентина Стефанова, гл. ас. д-р Мария Тодорова, гл. ас. д-р Светлозара Лесева, гл. ас. д-р Цветана Димитрова, д-р Ивелина Стояновa, Христина Кукова; проф. д-р Йовка Тишева (външен сътрудник, Софийски университет „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Марина Джонова (външен сътрудник, Софийски университет „Св. Климент Охридски“); от руска страна: проф. д.ф.н. Елена Ю. Иванова (ръководител на проекта), проф. д.ф.н. Антон Циммерлинг, проф. Галина Кустова, гл.н.с. Александър Летучий, м.н.с. Мария Овсянникова, Александра Еремченко

Анотация:

Проектът е посветен на предикатно-аргументните структури, изразяващи ситуации за състояние в български и руски език. Изследването е насочено към семантично описание и типологизация на предикатите и предикативите за състояние (стативни предикати и предикативи), изследване на моделите при синтактичната им реализация и установяване на набора от семантични и граматични характеристики, които обуславят реализацията на диатези и възможните редувания между тях. В резултат на лингвистичното моделиране ще бъде представена онтология на начините за изразяванe на състояние и ще се демонстрират особеностите на концептуализацията, лексикализацията и граматикализацията при изразяването на състояние в двата изследвани езика. Проектът ще допринесе за изясняване на характера на предикативността и нейните прояви с оглед на съвременното състояние на българския и руския език и ще даде възможност за задълбочено изследване поотделно и в съпоставка на семантичните и синтактичните конструкции за изразяване на различните типове състояния. Съпоставката с руски език ще отличи общославянските и езиково специфичните особености в двата езика.
Проектът е ориентиран към приоритетното направление на Института за български език „Теоретични езиковедски изследвания“.

Форма на представяне на резултатите: тематично свързани статии и студии; база от данни с ексцерпирани примери, илюстриращи предикати и предикативи за състояние в български и руски; глави от колективна монография.

начало