EN
Начало » Структура » Българска етимология » Сътрудници » гл. ас. д-р Симеон Стефанов Стефанов

гл. ас. д-р Симеон Стефанов Стефанов

Информация

главен асистент

Секция за българска етимология

Служебен телефон:003592 9792973

Имейл: s.stefanov@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • история на южнославянските езици
  • средновековна южнославянска агиография
  • българска и славянска етимология

Образование и опит

Образование и опит

2005 – 2010: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2012 – 2015: докторант в Катедрата по Славянско езикознание на Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 2015 – придобиване на образователната и научна степен „доктор“

01.12.2015 – 06.12.2016: асистент, Секция за българска етимология, Институт за български език, БАН

06.12.2016 – до момента: главен асистент, Секция за българска етимология, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, многодишен проект, Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина (2015–2017), Институт за литература при БАН, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДФНИ-КО2/5 – 12.12.2014), участник в проекта

Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото) (2017-2019), СУ „Св. Климент Охридски“, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДН/i/12 – 20.12.2016), участник в проекта

Публикации

Студии/глави в сборници

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина от агиографския сборник на Франьо Главинич Cvit Svetih – В: Сборник в чест на чл.-кор. проф. дфн Мария Попова (под печат).

Студии и статии в научни списания

Стефанов, С. Може ли да се говори за риторичен ритъм в житието на св. Екатерина от Ягичевия Златоуст. – Филологически Форум (под печат).

Стефанов, С. Текстове за св. Екатерина в хърватската книжнина XIV-XVIII в. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 101, София, 2016, с. 155 – 172. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV-XV в. – Филологически форум, бр. 3, София, 2016, с. 21 – 31. ISSN 2367-8119

Стефанов, С. За стилистичните фигури и контактните синоними в три житийни текста за св. Екатерина на народен хърватски език от XIV-XVII в. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 100, София, 2015, с. 245 – 286. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Лексика и стил в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език. – Littera et Lingua, Пролет-Лято, 2015.
//slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2015/12/1-2/ ISSN 1312-6172

(в съавторство) Димитрова, М. Стефанов, С. Аница Назор на 80 години. – Българистика, кн. 30, София, Изд. Проф. „Марин Дринов“, 2015, с. 61 – 70.
ISSN 1311-8544

Стефанов, С. Върху изоколните структури в житие на св. Екатерина от XV в. на народен хърватски език. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 99, София, 2014, с. 143 – 169. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Наследници на ятовата гласна в един чакавски текст на житието на св. Екатерина от XV в. – Littera et Lingua, Зима, 2012. //slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2012/4 ISSN 1312-6172

Статии в сборници от конференции

Стефанов, С. Рефлекси на еровата гласна и на сричкотворното ṛ и ḷ в чакавски текст на житието на св. Екатерина, писан на народен хърватски език от периода XIV – XV в. – В: Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения „Мултикултурализъм и многоезичие“ (21 – 23.04.2016 г.) (под печат).

Стефанов, С. Стилистични похвати за създаване на ритъм в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език. – В: Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения „Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури“ (9-10.05.2014 г.), София, 2015, с. 46 – 53. ISBN 978-954-07-4045-4

Стефанов, С. Наблюдения върху езика на житие на св. Екатерина в хърватската книжнина от XVв. – Старобългарска литература, кн. 47, София, 2013, с. 174 – 185 [включено в Библиография Bdinski sbornik //bdinski.obdurodon.org/bibliography.html и в Периодика 2014 г., Българистика 28/2014, с. 35]. ISSN 0204-868X

Стефанов, С. О стихе в средневековном житии св. Екатерины на народном хорватском языке. – В: Сборник тезисов двух Международных молодёжких междисциплинарных славистических конференций. Роль славянской молодёжи в процессе устойчивого цивилизационного развития. V. Славянский мир: аспекты истории и культуры (28.05.2014), Москва, 2014, с. 40 – 44. ISBN 978-5-85291-108-7