БГ
Home » Structure » Bulgarian etymology » Researchers » Simeon Stefanov Stefanov – Assist. Prof., Ph.D.

Simeon Stefanov Stefanov – Assist. Prof., Ph.D.

General Information

Chief Assistant Professor

Department of Bulgarian Etymology

Phone:003592 9792973

Research interests:

  • History of South Slavic literary languages
  • Medieval studies
  • Etymology

Education and professional experience

Education and professional experience

2005 – 2010: M.A. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

2012 – 2015: PhD. student at the Department of Slavic Linguistics, Faculty of Slavic Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

01/12/2015 – 06/12/2016: assistant professor, Department of Bulgarian Etymology, Institute for Bulgarian Language, BAS

06/12/2016 – ongoing: chief assistant professor, Department of Bulgarian Etymology, Institute for Bulgarian Language, BAS

Research

Research projects

Bulgarian Etymological Dictionary, long-term project, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Problems in etymologizing Bulgarian and Serbian lexis (2020 – 2022), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Serbian Language, Serbian Academy of Sciences and Arts, member of the research team

Scripta manent. Scribe rege! (The Written Word Remains. Write Correctly!) (2021 – 2022), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

SCRIPTA BULGARICA: Digital Library of Old Bulgarian literature (2015-2017), The Institute of Literature, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the National Science Fund (ДФНИ-КО2/5 – 12.12.2014), member of the research team

Local production, clothing and linguistic wealth (Contribution to historical linguistics and anthropology of clothing) (2017-2019), Sofia University “St. Kliment Ohridski”, funded by the National Science Fund (ДН/i/12 – 20.12.2016), member of the research team

Membership in scientific organizations

Member of the General Assembly of BAS (01.06.2019-01.06.2020)

Membership in editorial boards

Philological forum (Филологически форум), pISSN: 2367-8119; eISSN: 2534-9473, Faculty of Slavic Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2021 – ongoing

Membership in organization and programme committees

Co-Chair of the Organizing Committee of the International Annual Scientific Conference of the Institute for Bulgarian Language at BAS 2020

Co-Chair of the Organizing Committee of the International Annual Scientific Conference of the Institute for Bulgarian Language at BAS 2021

Co-Chair of the Organizing Committee of the Jubilee International Scientific Conference of the Institute for Bulgarian Language at BAS 2022

Publications

Chapters in collections

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина от агиографския сборник на Франьо Главинич Cvit Svetih [Reflexes of the Yat Vowel in the Vita of St. Catherine from the Hagiographic Collection of Franjo Glavinich Cvit Svetih]. – В: Сборник в чест на чл.-кор. проф. дфн Мария Попова (под печат).

Стефанов, С. За някои заети названия на охлюва в българския език (òхлюв, сàляк и сюлЅк). [On some borrowed names of the flues in Bulgarian (òхлюв, сàляк и сюлЅк)]. – В: Българският език – исторически и съвременни аспекти. Сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов. Антонова-Василева, Л. (отг. ред.). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2020, с. 283 – 289. ISBN 978-619-90884-1-8.

Studies and articles in scientific journals

Стефанов, С. Към етимологията на няколко български диалектни думи. [On the etymology of several Bulgarian dialect words]. – Филологически форум, 2 (14), 7 (2021), с. 27 – 36. pISSN: 2367-8119; eISSN: 2534-9473.

https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/10/08.-Article_Stefanov_FF14_BG_27-36.pdf

Стефанов, С. Към етимологията на една гръцка заемка в български и сръбски. [On the etymology of a Greek loanword in Bulgarian and Serbian]. – Филологически форум, 2 (14), 7 (2021), с. 242 – 247. pISSN: 2367-8119; eISSN: 2534-9473.

https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/10/33.-Zaglahnalo_eho_Stefanov_FF14_BG_242-247.pdf

Стефанов, С. Няколко названия на охлюва от българската езикова територия (върху названията охлюв, плъж, саляк, солмен и сюлюк). [Some names of the flues from the Bulgarian language territory (on the names охлюв, плъж, саляк, солмен and сюлюк)]. – Филологически форум, 1 (11), 6 (2020), с. 104 – 126. pISSN: 2367-8119; eISSN: 2534-9473.

https://philol-forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-11/

Стефанов, С. Една особеност в описанието на местните традиционни костюми, направено от администрацията в Шуменската околия през 1888 г. [A peculiarity in the description of the local traditional costumes made by the administration in the Shumen district in 1888]. – Български език, 67 (2020), 4, с. 89 – 104. pISSN 0005-4283, Online ISSN 2603-3372. https://www.balgarskiezik.eu/4-2020/12_SIMEON_STEFANOV_str.%2089-103_bg.pdf

Стефанов, С. Лексиката в Šibenska molitva: Глотометричен анализ. [Lexis in Šibenska molitva: Glottometric analysis]. – Език и литература, 2018, 3 – 4, с. 195 – 208. pISSN 0324–1270, eISSN2535-1036. //www.ezik-i-literatura.eu/2018/3-4/15-EiL_3_4_2018_Simeon_Stefanov.pdf

Стефанов, С. Лексиката в Legenda sv. Katarine divice: Глотометричен анализ. [Lexis in Legenda sv. Katarine divice: Glottometric analysis]. – Дзяло, е–списание в областта на хуманитаристиката X – XXI в., 12, 2019, с. 1 – 25. ISSN 1314-9067. //www.abcdar.com/magazine/XII/Stefanov_1314-9067_XII.pdf.

Стефанов, С. Текстове за св. Екатерина в хърватската книжнина XIV – XVIII в. [Texts about St. Catherine in Croatian literature XIV-XV cent.]. – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, том 101, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 155 – 172. ISSN 1314-9989.

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV – XV в. [Reflections of the jat vowel in vita of st. Catherine, written in common Croatian language in XIV-XV cent.]. – Филологически форум, 1 (3), 2 (2016), с. 21 – 31. ISSN 2367-8119.

https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2017/03/6.pdf

Стефанов, С. Може ли да се говори за риторичен ритъм в житието на св. Екатерина от Ягичевия Златоуст [Can We Talk About Rhetorical Rhythm in the Vita of St. Catherine from Yagicheviya Zlatoust]. – Филологически Форум (под печат).

Стефанов, С. Текстове за св. Екатерина в хърватската книжнина XIV-XVIII в. [Texts About St. Catherine in Croatian Literature XIV-XVIIIth Century]. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 101, София, 2016, с. 155 – 172. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV-XV в. [Reflexes of the Yat Vowel in the Vita of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular from the Period of the XIV-XVth Century.]. – Филологически форум, бр. 3, София, 2016, с. 21 – 31. ISSN 2367-8119

Стефанов, С. За стилистичните фигури и контактните синоними в три житийни текста за св. Екатерина на народен хърватски език от XIV-XVII в. [On the Stylistic Shapes and Contact Synonyms in Three Vitas of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular from the XIV-XVIIth Century.]. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 100, София, 2015, с. 245 – 286. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV-XV в. [Reflexes of the Yat Vowel in the Vita of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular from the Period of the XIV-XVth Century.]. – Филологически форум, бр. 3, София, 2016, с. 21 – 31. ISSN 2367-8119

Стефанов, С. За стилистичните фигури и контактните синоними в три житийни текста за св. Екатерина на народен хърватски език от XIV-XVII в. [On the Stylistic Shapes and Contact Synonyms in Three Vitas of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular from the XIV-XVIIth Century.]. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 100, София, 2015, с. 245 – 286. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Лексика и стил в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език [Lexis and Style in the Medieval Vita of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular]. – Littera et Lingua, Пролет-Лято, 2015.
//slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2015/12/1-2/ ISSN 1312-6172

Димитрова, М., С. Стефанов. Аница Назор на 80 години [Anica Nazor Turns 80]. – Българистика, кн. 30, София, Изд. Проф. „Марин Дринов“, 2015, с. 61 – 70. ISSN 1311-8544

Стефанов, С. Върху изоколните структури в житие на св. Екатерина от XV в. на народен хърватски език [On the Isocolic Structures in the Vita of St. Catherine from the XVth Century, Written in Croatian Vernacular]. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 99, София, 2014, 143 – 169. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Наследници на ятовата гласна в един чакавски текст на житието на св. Екатерина от XV в. [Continuants of the Yat Vowel in a Chakavian Text of the Vita of St. Catherine from the XVth Century]. – Littera et Lingua, Зима, 2012. //slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2012/4 ISSN 1312-6172

Articles in conference proceedings

Стефанов, С. Една особеност в описанието на местните традиционни костюми, направено от администрацията в разградска околия през 1888 г. [A peculiarity in the description of the local traditional costumes made by the administration in the Razgrad district in 1888.]. – В: Облеклото и езикът. Сборник с доклади от конференция „Облеклото по българските земи в миналото. Особености на изворите“, проведена на 24 – 25 януари 2020 г. Съст. М. Димитрова, М. Иванова, В. Алексова, Б. Вълчев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 454 – 465. ISSN 978-954-07-4993-8. https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/oblekloiezik.pdf

Стефанов, С. Лексиката в Red i zakon zadarskih dominikanki: Глотометричен анализ. [Lexis in Red i zakon zadarskih dominikanki: glottometric analysis]. – В: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, София, 26 – 28.04.2018 г. Ред. Цв. Аврамова, Д. Иванова, Р. Стефчева, Д. Денчева, Л. Желева, Е. Македонска, В. Колев, Т. Бончева, Б. Васич, К. Янев, Н. Радованова, Б. Цветкова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 493 – 506. ISBN 978-954-07-4883-2.

Стефанов, С. Върху лексиката на житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV – XV в. [On the lexis of vita of St. Catherine, written in Croatian vernacular in XIV-XV cent.].  – В: Климентови четения за млади изследователи. Сборник с доклади от едноименната конференция. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 164 – 178. ISBN 2603-4425.

Стефанов, С. Рефлекси на еровата гласна и на сричкотворното ṛ и ḷ в чакавски текст на житието на св. Екатерина, писан на народен хърватски език от периода XIV – XV в. [Reflections of jer vowel and sonant ṛ and ḷ in a Chakavian text of the vita of St. Catherine, written in common Croatian language in XIV-XV cent.]. – В: Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения „Мултикултурализъм и многоезичие“ (21 – 23.04.2016 г.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 123 – 133. ISBN 978-619-00-0646-6.

Ivanova, M., M. Dimitrova, S. Stefanov. Historical Linguistics and Anthropology of Dress in Bulgaria. – In: Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2017), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 124, pp. 1070 – 1073. DOI: https://doi.org/10.2991/iccessh-17.2017.249

Стефанов, С. Стилистични похвати за създаване на ритъм в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език [Stylistic Devices for Creation of Rhythm in the Medieval Vita of St. Catherine in Croatian Vernacular]. – В: Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения „Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури“ (9-10.05.2014 г.), София, 2015, с. 46 – 53. ISBN 978-954-07-4045-4.

Стефанов С. О стихе в средневековном житии св. Екатерины на народном хорватском языке [On the Verse in the Medieval Vita of St. Catherine in Croatian Vernacular]. – В: Сборник тезисов двух Международных молодёжких междисциплинарных славистических конференций. Роль славянской молодёжи в процессе устойчивого цивилизационного развития. V. Славянский мир: аспекты истории и культуры (28.05.2014), Москва, 2014, с. 40 – 44. ISBN 978-5-85291-108-7.

Стефанов, С. Наблюдения върху езика на житие на св. Екатерина в хърватската книжнина от XVв. [Observations on the Language of the Vita of St. Catherine in Croatian Literature from the XVth Century]. – Старобългарска литература, кн. 47, София, 2013, с. 174 – 185 [включено в Библиография Bdinski sbornik //bdinski.obdurodon.org/bibliography.html и в Периодика 2014 г., Българистика 28/2014, с. 35]. ISSN 0204-868X.