EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » История на новобългарския книжовен език и на българското езикознание

История на новобългарския книжовен език и на българското езикознание

Секция за съвременен български език

Срок: 2012–2015

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д.ф.н. Вл. Мурдаров

Участници: проф. д.ф.н. Вл. Мурдаров, доц. д-р М. Димитрова, доц. д-р Р. Станчева, доц. д-р К. Чаралозова, доц. д-р Т. Александрова, гл. ас. д-р М. Томов, гл. ас. д-р Н. Паскалев, гл. ас. д-р Ил. Кунева

Анотация:

Целта на проекта е да проследи в диахронен план утвърждаването на нормите на новобългарския книжовен език, установяването и кодифицирането им на фонетично, морфологично и синтактично равнище.

Подробно се изследва граматичната литература през първата половина на ХХ век и заниманията в областта на правописа в същия период. Проучват се основните научни граматики, появили се през периода, както и всички граматики, създадени за нуждите на училището, за да се открие съществуващата връзка с европейската граматическа мисъл от същия период, както и изборът на оригиналния подход при представяне на специфични черти на българския книжовен език. В областта на правописа вниманието е насочено към появилите се многобройни правописни речници и справочници, които са предназначени за различни потребители, допринасят за кодификацията и установяването на правописната норма, като същевременно и отразяват възгледите на отделните автори – учители, учени, общественици.

Проектът е свързан с необходимостта от всеобхватно и системно (интегрално) описание на новобългарския книжовен език като фундаментална част от българското културноисторическо наследство. Проектът е част от приоритетната област в изследванията на Института за български език „Езиково културноисторическо наследство на българите“.

Подтеми:

Българската граматична мисъл от първата половина на XX в. Колективен проект. Ръководител: проф. д.ф.н. Вл. Мурдаров. Срок: 2012-2015 г. Участници: проф. д.ф.н. Вл. Мурдаров, доц. д-р Р. Станчева, доц. д-р К. Чаралозова, доц. д-р Т. Александрова, гл. ас. Д-р М. Томов, гл. ас. д-р Н. Паскалев, гл. ас. д-р Ил. Кунева.

Глаголът и неговите категории – установяване на книжовноезиковите норми във възрожденския текст (статистически изследване). Изпълнител: доц. д-р М. Димитрова. Срок: 01.07. 2014 – 31.12.2015 г.

Форма на представяне на резултатите: монографии, теоретични студии и статии.

начало