Битов газ или битова газ?

Родът на думата „газ“ се колебае в някои от значенията. В българския език има няколко омонима „газ“.

Първият омоним назовава различни вещества и е основно от м. р. В значението „горящи газообразни вещества, употребявани за осветление, отопление, в качеството на двигателна сила и под.“ думата се колебае по род. Срв. за м. р.: природен газ, светилен газ, газът като гориво. Срв. за ж. р.: натискам педала на газта.

Вторият омоним назовава „течност за лампи за осветление“ и се употребява основно в ж. р., но се среща и в м. р. Срв.: газта в лампата е свършила; калпав газ за лампата.

За значенията на „газ“ вж. Речник на българския език.

В словосъчетанието „битов газ“ може да се препоръча формата за м. р.