Много-много или много, много

Ивелина Стоянова Има група сложни наречия, които са образувани чрез удвояване на единичното наречие. Те се пишат полуслято, например бързо-бързо, далече-далече, едва-едва, много-много и други. При голяма част от тези наречия се придава усилено значение на единичното наречие – бързо-бързо ‘много бързо’ (например: Приказваше бързо-бързо, … Продължи

Оптимистичнонастроен или оптимистично настроен

Лора Желева В Службата за езикови справки и консултации към Института за български език при БАН нерядко постъпват запитвания дали се пишат слято, или разделно съчетания от наречие и прилагателно име или причастие, например оптимистично настроен, бързо развиващ се. Съчетанията … Продължи

Слято и разделно писане при наречията

Марияна Цибранска-Костова Наречието е неизменяема част на речта и най-общо казано уточнява обстоятелствата, при които се извършва глаголното действие (работих вчера), количеството предмети (малко тетрадки) или степента на проява на даден признак (много хубав). В редица случаи се образува от … Продължи

Дзен будизъм, дзенбудизъм или дзен-будизъм

Магдалена Абаджиева В интернет източници се срещат и трите варианта на изписване: дзен будизъм, дзенбудизъм и дзен-будизъм, и при правилното изписване може да има колебания. Според установените в Официалния правописен речник на българския език правила (2012, с. 52) слож­ните съществителни … Продължи

Неслучайно и неведнъж пишем за това

Ваня Мичева В българското публично пространство продължава да се пише: не случайно и не веднъж, въпреки че правилно е слятото писане. Откриваме песента на Милица със заглавие: „Не случайно“; заглавие на разказ от Михаил Фатахов: „Хората се срещат не случайно“; … Продължи

Защо евродиректива се пише слято, но еврозона и евро зона – и слято, и разделно?

Атанаска Атанасова В последните 2 – 3 десетилетия в българския език се появиха много нови образувания (думи и съчетания), които започват с евро(-). Тук обаче възниква въпросът защо според Официалния правописен речник на българския език (ОПР, 2012) думи като евросъюз, … Продължи

Гейм конзола или геймконзола?

Сия Колковска Поради развитието през последните десетилетия на развлекателната сфера, свързана с компютърните игри и видеоигрите, в езика ни се появяват все повече нови названия със заетата от английски съставка гейм. Прави впечатление това, че в текстовете в интернет такива … Продължи

За правописа на прилагателни от типа Бай-Ганьов и байганьовски

Ванина Сумрова Със сигурност, поне в училище, ви се налага да използвате прилагателни имена, посочващи притежание и образувани от личното и фамилното име на даден творец, на герой от художествено произведение и пр. Какъв е правописът на такива прилагателни? Те … Продължи

Олинклузив, ол инклузив или ол-инклузив?

Миглена Михайлова-Паланска   Олинклузив е една от многото нови думи, навлезли в българския език през последните три десетилетия. Формата и значението ѝ са изведени от английското прилагателно all-inclusive ʻincluding everythingʼ, т.е. ʻкойто включва всичкоʼ. В българския език тя се употребява … Продължи

Нова-новеничка

Цветелина Георгиева Нов-новеничък, гол-голеничък, сам-самичък, щур-пощурял и др. се срещат изписани както полуслято, така и разделно (напр. нова новеничка, само самичко). Особеното при тях е, че всяка от съставните им части има свое формоизменение и ударение (срв. сàм-самùчък, самà-самùчка, самò-самùчко, … Продължи

1 2