Гейм конзола или геймконзола?

Сия Колковска

Поради развитието през последните десетилетия на развлекателната сфера, свързана с компютърните игри и видеоигрите, в езика ни се появяват все повече нови названия със заетата от английски съставка гейм. Прави впечатление това, че в текстовете в интернет такива названия се изписват разнородно, например геймконзола, гейм конзола или гейм-конзола. Кой от посочените начини на изписване е правилен? За да отговорим на този въпрос, трябва да се позовем на правилата за слято, полуслято и разделно писане, които са регламентирани от Официалния правописен речник на българския език (София, 2012). Според едно от тези правила сложни съществителни имена, в които един от компонентите е от чужд произход и не се употребява като самостоятелна дума в езика, се пишат слято.

Названията с първа съставка гейм се отнасят именно към този тип сложни съществителни. Въпреки че съвпада по форма с познатия спортен термин гейм (със значение ‘част от някои спортни игри (тенис, волейбол, баскетбол), която завършва с достигане на определен брой точки’), също зает от английски, компонентът гейм (със значение ‘който се отнася до компютърни игри и видеоигри’) не се съотнася семантично с него. Той е зает самостоятелно в по-ново време и се отнася към т. нар. повторни заемки – думи, които са формално еднакви с други (заети по-рано) думи в езика, но са с напълно различно значение от тях. Съставката гейм в посоченото по-ново значение не се използва като самостоятелна дума в българския език. Ето защо според цитираното правописно правило названията с такава първа съставка следва да бъдат изписвани слято: геймконзола, геймкомпютър, геймстудио, гейминдустрия, гейминовация.

 

в. „Аз-буки“ бр. 13, 28 март – 3 април 2019 г.