Умните неща в живота ни

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева През последното десетилетие в живота ни се появиха много „умни“ неща. Става дума за уреди и устройства, които могат да извършват донякъде независими действия, съпоставими с тези на разумно същество. Иновациите в живота породиха иновации в езика. Появиха … Продължи

Смартчасовник или умен часовник?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска На всеки вероятно прави впечатление непрес­танната поява на все нови и нови заемки в нашия език, като тези засилени процеси на заемане осно­вателно пораждат известна тревога за чистотата и запазването на неговата национална специфика. Езикът обаче разполага с … Продължи

Толсистема, толуване – необходими или ненужни новообразувания?

Диана Благоева През последните години у нас е актуална темата за въвеж­дането на система за събиране на пътни такси. Във връзка с това навлязоха в употреба цяла серия нови думи като толсис­тема, толтакса, толучастък, толуправление, толпродукти. Структурният елемент тол– в … Продължи

Какво значи да си съпруг

Ваня Мичева Съвременната дума съпруг ‘мъж по отношение на жена в общ брак, семейство’ произхожда от старобългарската съпрѫгъ, която се среща в евангелските текстове със значение ‘впряг, двойка впрегнати домашни животни’. А в един преславски надпис е запазено днешното значение. … Продължи

За поганите работи, погания език и всички поганци

Калина Мичева-Пейчева С думата поган в българската традиционна кул­тура се назовава човек, който не е чист, но и който ругае и кълне. С подобна мотивация е словосъчета­нието погани уста, което се употребява за тези, кои­то изговарят мръсни думи. Словосъчетанието поган … Продължи

Има ли нещо общо между канелата и канелката?

Красимира Фучеджиева В съвременния български език думата канела има две значения. По-популярното от тях е ʻкора от тропическо дърво с кафявочервеникав цвят и специфичен мирис, която се използва като подправкаʼ. Второто значение на думата канела също е свързано с кухнята … Продължи

Да стъпя на червения килим

Йоанна Кирилова Още в Античността червеният цвят е знак на бо­жественото. Когато Клитемнестра посреща своя съпруг Агамемнон след победата в Троянската война, тя застила пътя му с пурпурни килими. Дори той обаче – царят на Микена – не смее „безбоязнено“ … Продължи

За модата при думите: кооператив срещу кръжец

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова Думата кооператив означава ‘сдружение, обединение от хора за съвместна дейност’. Тя има латински произход и на­влиза в българския език от френски или немски. Срещаме я употребена в текстове от първата половина на ХХ век насам: земеделски кооператив, кооператив … Продължи

Е-то е на мода

публикувано в: Лексика | 0

Атанаска Атанасова В края на ХХ и началото на XXI век в лексикал­ната система на българския език се появяват нети­пични за нея конструкции като е-подпис, е-бизнес, е-правителство, е-документ, е-книга и пр., при които първата съставна част е представлява съкра­щение от … Продължи

Сърма или сарма? Всъщност и двете!

Илияна Гаравалова Не, тук няма да си говорим просто за начина на изписване на думата сармà (ястие), а за комплекс от причини, водещи до правописна грешка при нея. Всъщност в заглавието са изписани правилно две думи с различно значение, но … Продължи

1 2 3 4 13