Два дена или два дни?

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Надежда Костова

Как е правилно да се каже: два дена или два дни? Ако проверите думата ден в Официалния правописен речник на българския език, ще разберете, че и двете словосъчетания са правилни. Едното словосъчетание съдържа формата за множествено число дни, а другото – бройната форма дена.

Съществителните имена от мъжки род, които не означават лица, имат бройна форма и тя се използва след числителни бройни имена и след думи като колко, няколко, толкова – например два стола, два коня, колко билета, няколко урока, толкова предмета. Съществителните, които означават лица, нямат бройна форма. Правилно е да се казва и пише двама ученици, няколко учители, т.е. да се използва формата за множествено число.

При думата ден имаме изключение от правилото. Можем да изберем дали да кажем два дена, или два дни. Всъщност  много по-често се срещат словосъчетанията с формата за множествено число: два дни, няколко дни, колко дни. Това лесно може да проверите в интернет.

Съществителното име ден има форми като съществителното име компютър: два компютъра – много компютри, два дена – много дни. Виждаме, че при бройните форми гласните ъ и е се запазват (компютъра, дена), а при формите за множествено число тези гласни отпадат (компютри, дни). Понеже е по-кратка, формата за множествено число е предпочитана в словосъчетания като два дни, колко дни, няколко дни.

 

в. „Аз Буки“ бр. 41, 12 – 18 октомври 2017 г.