Иновационен и иновативен

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева

Прилагателните иновационен и иновативен са про­изводни от съществителното иновация. Нерядко ги срещаме употребени в сходни контексти и със сходна съчетаемост, например:

Процесът започва с избор на клиент и пазар, включ­ва определяне на възможностите за иновация и за­вършва със създаването на иновационни продукти.

Компанията е лидер при внедряване на иновативни продукти и технологии.

Прилагането на иновационни подходи е постоянен елемент на учебния процес при обучението на студен­тите.

Утвърждаващата се добра практика би могла да окаже помощ на колеги, търсещи иновативен подход към студентите.

Означава ли това, че иновационен и иновативен са пълни синоними и може да се заменят взаимно?

Наблюденията върху функционирането на двете прилагателни показват, че между тях има известни се­мантични различия. Докато иновационен има по-общо значение: ‘който се отнася до иновации, свързан е с иновации’, при иновативен може да се обособят някол­ко значения:

1. При който се прилагат, внедряват иновации или който е резултат от прилагането на иновации (инова­тивни технологии, иновативни практики, иновативни продукти).

2. Който създава или прилага, внедрява иновации (иновативни компании, иновативни училища).

3. При който се появява склонност, способност за създаване на нещо ново, за иновации (иновативно ми­слене, иновативни умения).

4. Който проявява склонност, способност да създава нещо ново, да прилага иновации (иновативен учител, иновативен преподавател). Само първите три значения се припокриват със се­мантиката на иновационен. Затова в съчетания със съ­ществителни като методи, практики, продукти, ком­пании и умения, мислене и пр. двете прилагателни имат успоредна употреба, а със съществителни като учител, преподавател и пр. се съчетава само иновативен.

в. „Аз-буки“, бр. 46, 12 – 18. XI. 2020 г.