Кой е по-, пò, най-?

Мария Тодорова

 

Чудили ли сте се защо се пише по-смел юнак, но пò юнак от юнаците?

Частиците „по“ и „най“ означават сравнение на степента, в която се проявява някакъв признак. Този признак може да е изразен чрез прилагателни и съществителни имена, наречия, глаголи или чрез изрази с именно, глаголно или адвербиално значение.

1. Когато частиците „по“ и „най“ образуват сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена и наречия, те се свързват с тях с малко тире, т.е. пишат се полуслято.

Колкото по-малко грим има по кожата, толкова по-леко диша.

В най-горещия ден от годината най-приятно ще бъде на Витоша.

2. Частиците „по“ и „най“ се пишат разделно, с интервал, а буквата „о“ в „по“ се пише със знак за ударение, когато се изразява сравнителна и превъзходна степен на:

а) съществителни имена:

Той е пò католик от папата.

Скоро най бабаитлията от тях директно предложил хилядарка.

б) глаголи и съставни глаголни форми:

Колкото пò чакам, толкова по-непродаваеми стават частите.

От всичко най искам да бъда учител.

Пò ми се иска да идем на кино.

Това сако най би си отивало с лилавата рокля.

в) числителни:

Искаше да е пò първи и от първите в областта.

г) притежателни местоимения:

Това е моя лична трактовка по темата, която наистина е доста пò моя отколкото на Лесинг.

д) в някои изрази (обикновено предложни):

Беше седнал пò в средата на сала.

Седни пò към мене, за да могат и другите да се поберат.

Ето тази рокля е най за нея, синя със златни нишки.

Мина край къщата по отсрещния плочник и се спря най на сянка.

За да сме сигурни, че „по“ и „най“ се изписват разделно, можем да използваме следната проверка. В описаните случаи частицата „по“ може да бъде заменена от „повече“, а „най“, в зависимост от комбинацията, от „най-вече“, „най-много“, „най-голям“.

3. За да избегнем допускането на грешки, трябва да обърнем внимание и на това, че:

а) когато „по“ е предлог, се пише разделно от следващата дума:

Ние произвеждаме качествени продукти по старата технология, с натурални подправки. (Сравни със степенувано прилагателно име: По-старата технология използваше натурални подправки.)

б) наречието „повече“ се пише слято, а формата „най-вече“ – полуслято:

Най-вече няма да допусна да пострадат повече хора.

 

в. „Аз Буки“ Бр. 38, 17-23. IX. 2015