Лѝста, ранглиста и подобни

публикувано в: Граматика, Лексика | 0

Ванина Сумрова

През последните десетилетия в езика ни се появиха няколко заемки от английски с втора съставка -лист (от list ‘списък’), които в български се пишат слято. Забелязва се обаче вариране на формата. Единият вариант е в мъжки род и съответства на формата в езика източник, а другият е подложен на адаптация и е в женски род: топлист и топлиста (‘списък с най-добри или популярни произведения или лица’), плейлист и плейлиста (‘списък с видеоклипове или с музикални творби’), сетлист и сетлиста (‘списък с произведенията, изпълнявани на концерт’), шортлист и шортлиста (‘списък на лица или фирми, допуснати за участие след отхвърляне на други’), руминглист и руминглиста (‘списък в хотел за направените от туроператор резервации за групово настаняване с данни за гостите’). Това се отразява и върху образуването на мн.ч.: топлистове и топлисти, плейлистове и плейлисти и т.н. Равноправни ли са обаче двата варианта?
С изключение на руминглист речниците посочват като правилна формата в ж.р.: топлиста, плейлиста, сетлиста, шортлиста, като множествените форми са: топлисти, плейлисти, сетлисти, шортлисти. Тя е напълно закономерна, тъй като се е наложила по аналогия с по-старите заемки ранглиста (от немски) ‘списък в низходящ ред на състезатели, отбори или на предмети, събития и др.’ и лѝста (от италиански) ‘списък с имена на кандидати за избор в политическата сфера’.
Само при руминглист правилната форма е тази в м.р., а в мн.ч. – руминглистове, където съставката -лист се съотнася с едно от значенията на съществителното лист ‘официален документ, удостоверение’, срещащо се в съчетания като адресен лист, преброителен лист. Всъщност руминглист е излишна чуждица и е по-добре да се заменя със съчетанието списък с резервации.

в. „Аз-буки“, бр. 15, 15 – 21. IV. 2021 г.