Отървам (се) и оттатък

Глаголите отърва (се) – свършен вид, и отървавам (се) – несвършен вид, с ударение върху А, се пишат с едно Т. Вариантът отървам (се), с ударение върху Ъ, не е книжовен. Тези глаголи са образувани от корена -търв-, който се среща само в производни глаголи, и представка о-. От този корен с други представки са образувани глаголите изтърва, изтървавам; разтърва, разтървавам.

Думата оттатък се пише слято по общото правило: сложни думи, образувани от предлог и наречие, се пишат слято. Думата оттатък се пише с две Т по следната причина. Тя е образувана от предлога от и старо местоименно наречие татък, което не се употребява в българския език, но може да се срещне в творбите на българските класици от края на XIX и първите десетилетия на XX век. Наречието татък се среща и в други производни думи с активна употреба, напр. нататък.