Правопис на съставни собствени имена: София Тех Парк или София Тех парк?

публикувано в: Правопис | 0

Жанета Златева

Актуалната практика на българска почва да се образуват наименования според чужд езиков модел, води до колебания при писането на главни и малки букви. Това се отнася за съставни собствени имена като София Тех Парк и Интер Експо Център, които частично (или изцяло) съдържат транскрибирани на кирилица чужди думи, предимно от английски език.
Посочените имена са на български обекти, но тъй като са образувани по чужд модел, при тяхното изписване на кирилица започва да се прилага правилото за предаване на чужди собствени имена чрез транскрипция. А то гласи, че главните букви се предават според оригиналната форма на името в чуждия език. Изключение правят преведените и частично преведените чужди собствени имена от типа на Белият дом и др., които се подчиняват на българските правила за писане на главни и малки букви при съставни собствени имена.
Когато обаче някоя от съставките на името, образувано по чужд модел, съществува като самостоятелна дума и в български, се стига до колебания поради смесване на правилата. Най-често това са думите парк и център: Флора Парк, Тех Парк Резидънс, София Аутлет Център и др.
Други съставни имена, образувани по този модел: Витоша Вю, Флора Гардън и др., не пораждат колебание, доколкото втората им съставка не съществува като самостоятелна дума в български и затова последователно се спазва правилото, че главните и малките букви се предават според оригиналната графика.
При съставните собствени имена София Тех Парк и Интер Експо Център влияние оказва и това, че те са с установен правопис още от момента на тяхната регистрация (често се пишат и на латиница),
т.е. главните букви при всяка от съставките са „узаконени“ в официалните документи на съответните обекти. Ето защо надделява правилото с главна буква да се пишат всички съставки.

в. „Аз-буки“, бр. 45, 11 – 17. XI. 2021 г.