За поганите работи, погания език и всички поганци

Калина Мичева-Пейчева

С думата поган в българската традиционна кул­тура се назовава човек, който не е чист, но и който ругае и кълне. С подобна мотивация е словосъчета­нието погани уста, което се употребява за тези, кои­то изговарят мръсни думи. Словосъчетанието поган език също се отнася до говоренето на неприлични неща. Поган е наричан човек, който нарушава мо­ралните правила и постъпва подло. В значението си ‘лош, нечестен, несправедлив’ поган се среща в творчеството на П. Р. Славейков: „за ваште работи погани, нож, огън ще ви пояде“. От прилагателното се развиват и съществителните поганец ’мръсник’ и поганка ’мръсница’. Поганото се разпростира и върху времето, като се свързва по-специално с пе­риодите на граничност. Поганите (мръсните) дни бележат прехода от старата към новата година и са от Игнажден до Богоявление. Те са времето на по­ганците ’свръхестествени същества, демони и ка­раконджули’. Тогава действието на злите духове е особено силно и не бива да се кръщават деца, защо­то те ще се превърнат в поганци. Вярва се, че зачена­тото през поганото време дете ще бъде лош човек. Поганци са наричани от народа вредоносните и опасни животни като мишките, вълците, лалугерите и змиите. Според една българска легенда мишките произхождат от дявола. Змията се мисли като сим­вол на дявола, а вълкът – за създаден от Сатаната. В резултат на връзката с дявола се утвърждава и зна­чението на поган ‘дяволски’. Като мръсно, опасно, неморално, дяволско и чуждо поганото противо­стои на чистото, безопасното, моралното, божестве­ното и своето. Затова трябва да се внимава с поган­ските работи, поганския език и всички поганци.

в. „Аз-буки“, бр. 21, 21 – 27 май 2020 г.