Без лична и не кадърна

публикувано в: Правопис | 0

Мария Китанова

Често в социалните мрежи се наблюдават грешки, при които представки се възприемат като предлози или частици и се пишат отделно от думите, които образуват. Например: без лична (жена), не кадърна (шофьорка). Предлозите са неизменяеми части на речта, те стоят пред съществителни, прилагателни или местоимения и разкриват тяхната синтактична зависимост. Докато представките са словообразувателни морфеми, които се поставят пред корена на думата или пред друга представка и така образуват нови думи с различно значение. В българския език се употребяват думите личен и безличен.
Думата личен има следните значения според Българския тълковен речник от 1973 г.: 1. Бележит, виден прочут. Отидохме при най-личния човек от селото. 2. Хубав, гиздав, строен. Лична мома. 3. Който се върши от самия човек. Той смяташе, че трябва да дава личен пример.
Думата безличен е със значение ‘който не проявява индивидуалност’. Безличен човек. Тя е антоним на личен и е образувана от представката без- и думата личен, като се изписва слято. Различен е случаят с изречението: Как да се лекуваме без личен лекар, където без личен са две отделни думи, които се пишат разделно.
Подобно е положението и с думата некадърна, която се среща погрешно изписана като *не кадърна. Ако отново се обърнем към Българския тълковен речник, ще видим, че думата кадърен означава ‘способен да извърши добре определена работа’, а некадърен – ‘който не е способен да извърши добре определена работа’. В случая не- е представка и трябва да се разграничава от отрицателната частица, с която се образуват отрицателни форми на глаголите. Те се пишат разделно: играя > не играя, искам > не искам и др. При образуване на отрицателни прилагателни не- се изписва винаги слято: неприятен, недобър, невнимателен.

в. „Аз-буки“, бр. 37, 10 – 16. IX. 2020 г.