COVID-19 или ковид?

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева

През последната година и половина ежедневно срещаме в писмени текстове наименованието на заболяването COVID-19. То представлява инициално съкращение от COronaVIrus Disease 2019. Официалното наименование, написано на латиница, е и един от правилните варианти за употреба в текстове на български – препоръчително е в официални документи и при специализирана терминологична употреба то да се пише според международно установения начин. Поради това, че името на латиница е инициално съкращение, не са правилни вариантите Covid-19 и covid-19. Съответно на кирилица също не е подходящо името на болестта да се пише като Ковид-19 или ковид-19.
В текстове с популярен характер, в които е по-уместно да се използва вариант с писане на кирилица, се появяват колебания. Транслитерирането на съкращението като КОВИД-19 е възможен вариант, макар това инициално съкращение да не отговаря на съществуващо словосъчетание в български. Този нетипичен начин за предаване на чужди инициални съкращения на български е по-скоро изключение – среща се в малко на брой случаи като НАТО и ЮНЕСКО.
Друг правилен вариант е думата да се пише само с малки букви – в резултат на честата употреба тя се е превърнала в обикновена дума: ковид (срв. RADAR – радар). Този начин на изписване е подходящ за текстове с популярен характер. С начална малка буква думата се пише и когато е употребена пред съществително име в съчетания като ковид криза, ковид отделение (или слято ковидкриза, ковидотделение), но е възможно и КОВИД криза, КОВИД отделение – само разделно.
И така, правилни са следните варианти на изписване в български текстове: COVID-19, КОВИД-19, ковид, ковид криза и ковидкриза, КОВИД криза.

в. „Аз-буки“, бр. 33, 19 – 25. VIII. 2021 г.