Демек, сиреч тоест

Явор Милтенов

В българския език има няколко думи, с които въвеждаме пояснителни изрази към нещо трудно­разбираемо – някоя сложна мисъл, рядка или чуж­да дума, научен термин, които трябва да уточним. Един преподавател по математика наскоро обясня­ваше на моя син и на неговите съученици условията на задачите и последователността при решаването им, като употребяваше през едно изречение дума­та демек. Тя е заемка от турското demek ‘сиреч’ и речниците я обозначават като простонародна, но се среща и в художествената литература, и в ежеднев­ното общуване.

Думата тоест е обичаен за книжовния език и доста по-разпространен в речта ни синоним на демек. Тя е съюз, съставен от старото показател­но местоимение тъ в среден род – то ‘то, това’, и глагола съм в трето лице – есть. Думата означава буквално ‘това е, това значи’ и има ясна връзка със старобългарския език.

Стари български думи, синоними на демек и тоест, са рекъше и сирѣчь. Първото по форма е старобългарско причастие от глагола река, а по функция е съюз и днес не се употребява. Негови наследници са вметнатите думи да речеш, да речем със значение ‘с други думи’. Второто – сирѣчь, все още се среща и в речниците често се определя като остаряло наречие, но всъщност е поясните­лен съюз, който въвежда израз или изречение към нещо трудноразбираемо. Интересно е, че и то като тоест има две съставки, си и рѣчь: показателно­то местоимение си ‘тази’ и съществителното рѣчь ‘реч, дума’. Ето колко важна се оказва необходимостта да уточним какво имаме предвид, та затова и в езика е имало и има няколко думи, от които днес можем да изберем разговорното демек, книжовното тоест или остарялото сиреч.

в. „Аз-буки“, бр. 3, 20 – 26. I. 2022 г.