Доходите намаляха благодарение на кризата

Диана Благоева

Благодарение на е сложен предлог за изразяване на причинни отношения. Речниците определят неговото значение по следния начин: „поради, по причина на, вследствие на (някакво благоприятно, добро условие)“ („Български тълковен речник“, 1994), „при посочване на положителен принос или роля на някого или нещо“ („Речник на българския език“, т. 1, 2001). В семантично отношение благодарение на има пресечни точки с други предлози, включващи се в причинно-следствени конструкции, като поради, по причина на, в резултат на, вследствие на, без обаче да се изравнява с тях. Чрез неговата употреба в общия смисъл на изказването се привнася семантичният елемент ‘постигане на положителен резултат, обусловен от някакво благоприятно, добро условие’ (срв. Състезателят извоюва победа благодарение на отличната си подготовка и некоректното *Състезателят загуби надпреварата благодарение на слабата си подготовка). За разлика от това предлозите заради, поради, по причина на, в резултат на, вследствие на може да се определят като неутрални, тъй като чрез тях би могло да се изрази постигане както на положителен, така и на отрицателен резултат (срв. Състезателят извоюва победа вследствие на отличната си подготовка и Състезателят загуби надпреварата вследствие на слабата си подготовка).

От казаното следва, че благодарение на има диференцирана употреба и е взаимозаменяем с други предлози за изразяване на причинно-следствени отношения само в определени случаи. Неуместно е използването му вместо поради, в резултат на, вследствие на например в текстове като:

Доходите на населението намаляха благодарение на кризата.

Вирусът се предава благодарение на лошата хигиена на засегнатите.

Отровите се натрупват в организма благодарение на некачествената храна.

 

в. „Аз-буки“, бр. 20, 16 – 22 май 2019 г.