Оцеляли или оцелели

публикувано в: Правопис | 0

Кристияна Симеонова

Както знаем, променливото Я произхожда от старобългарската ятова гласна, която се е произнасяла като широко Е. В историческия развой на българския език в повечето български диалекти на изток на нейно място се изговаря или Е, или А с мекост на предходната съгласна, което означаваме с буква Я. Различната рефлексия на старобългарската ятова гласна е исторически звуков закон, но последиците от него и до днес създават проблеми в българския правопис и правоговор.

Доста колебания се наблюдават при изписването и изговора на множествено число на минали страдателни причастия, завършващи на и -т. Например: нагрят ‒ мн. ч. *нагряти и нагрети; изпят ‒ мн. ч. *изпяти и изпети; засят ‒ мн. ч. *засяти и засети; залят ‒ мн. ч. *заляти и залети; огрян ‒ мн. ч. *огряни и огрени; овладян ‒ мн. ч. *овладяни и овладени; спрян ‒ мн. ч. *спряни и спрени и др. Точно същото е и положението при миналите деятелни причастия на -л. Например: обгорял ‒ мн. ч. *обгоряли и обгорели; врял ‒ мн. ч. *вряли и врели; кипял ‒ мн. ч. *кипяли и кипели; намалял ‒ мн. ч. *намаляли и намалели; оцелял ‒ мн. ч. *оцеляли и оцелели и др.

Примерите с грешно изписване на причастни форми са доста често срещани. Например: Ако не се вземат мерки, не само България, но и други страни ще бъдат залети от бежанската вълна; *Залятите от наводнението площи ще трябва да се засяват отново;  И двамата обгорели при инцидента в завода работници са починали; *При пожара бяха открити два обгоряли трупа. Правилото е: ако следващата сричка съдържа гласна Е или гласна И, се пише Е (Официален правописен речник на българския език 2012, 15). И тъй като множественото число се образува с гласна и, правилните причастни форми за мн. ч. са с е: залети, обгорели, оцелели, нагрети и т. н.

в. „Аз-буки“, бр. 21, 26. V. – 1. VI. 2022 г.