Овче сирене, но овчи кашкавал

Ванина Сумрова

Купували ли сте си „краве кашкавал“ или „овче кашкавал“, или „козе кашкавал“? Не само върху етикети, но и навсякъде може да открием примери за тези словосъчетания, в които има езикова грешка. 

Погрешна е формата на прилагателното име, защото краве, овче и козе тук са в среден род, а трябва да са в мъжки род, за да се съгласуват, според граматичните норми на езика ни, със съществителното име кашкавал, което е от мъжки род. Следователно правилното съгласуване е крави кашкавал, овчи кашкавал, кози кашкавал

Причините за грешката са сравнително рядката употреба на тези форми, „механичното“ използване на по-често срещаната форма за ср.р. при назоваване на хранителни продукти – краве/овче/козе (мляко, сирене), или приемане – поради свръхкоректност – на формата с окончание –е за правилна, а с – за неправилна (подложена на редукция).

И така, формата с окончание –и е за м.р., формата с окончание –е е за ср.р., формата с окончание –а или –я е за ж.р., а формата с окончание –и е за мн.ч. Например: крави (кашкавал), кравя (кожа), краве (масло), крави (продукти); овчи (бут), овча (вълна), овче (мляко), овчи (стада); кози (мях), козя (пътека), козе (сирене), кози (рога); птичи (пастет), птича (песен), птиче (месо), птичи (пера); лисичи (кожух), лисича (опашка), лисиче (леговище), лисичи (следи). От същата група са и прилагателните мечи, вълчи, кокоши и под.Форми за ср.р. като кравьо, овчо, козьо, птичо, лисичо не трябва да се използват, тъй като са диалектни и остарели. Книжовна е само формата за ср.р. мечо (напр. мечо грозде), която е дублетна на формата мече, напр. мече леговище.