Палè, палет или палета?

публикувано в: Граматика | 0

Диана Благоева

Палета е съществително от женски род със значение „дървено или метално приспособление с една или няколко плоскости, една под друга, използвано за поставяне и подреждане на стоки с цел по-лесното им товарене и разтоварване“ („Речник на българския език“, т. 12). Думата е заета от френски (palette) и е адаптирана морфологично с окончание за женски род –а (като множество други френски заемки: багета, пинсета, пипета, розета). Наред с една палета (много палети) обаче се натъкваме и на форми като едно палè (много палèта) и един палет (много палети), срв. следните примери от съвременни вестници:

Едно празно пале веднага може да се разглоби и превърне в панел за таван.

В едно от палетата с авточасти митничарите откриват и бойно огнестрелно оръжие.

Поради проблем с един палет се наложило да спре работата в склада.

След като палетът стане негоден за употреба, той се унищожава и използва за огрев.

Тук не става дума за родово вариране на съществителното, а за неправилна употреба. Думи палè и палет не съществуват. Това показва и справката с „Официален правописен речник на българския език“, в който откриваме само палета.Объркването се дължи най-вероятно на неправилно „разкодиране“ на формите на заемката. Както съществителните от женски род, така и повечето многосрични съществителни от мъжки род получават в множествено число окончание –и. Поради това формата палети погрешно би могла да се възприеме от някои като множествена форма на съществително от мъжки род (по аналогия с котлеткотлети, лорнет – лорнети). Формите палèта и палèтата пък биха могли погрешно да се сметнат съответно за нечленувана и членувана множествена форма на съществително от среден род (по аналогия с полеполетаполетата, ролеролета – ролетата).

в. „Аз-буки“, бр. 5, 30 януари – 5 февруари 2020 г.