Защо лайквам, а не харесвам?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска

На всеки вероятно е направило впечатление изобилието от чужди думи, които се появяват в езика ни. Тe са свързани не само с интернет и социалните мрежи, но и с нови понятия от редица други сфери на живота – спорта, музиката, развлеченията и други.

В много случаи тези заети думи означават обекти, за които в езика ни липсват названия, срв. дрон, хаштаг, селфи и др. В други случаи обаче редом с новата дума се употребява и домашно название – дума, съчетание, или възниква ново значение. Например освен лайквам със значението ‘изразявам одобрение на статия, снимка и др. в социалните мрежи чрез натискане на съответния бутон’ използваме и глагола харесвам в новото му значение. В този случай между заемката и домашното название възниква синонимия. Двете названия се конкурират помежду си, като по-големи възможности за утвърждаване в езика ни има по-употребимото от тях.

Паралелно функциониране на заемка и домашно название наблюдаваме и в редица други случаи. Например при новите единици фейкнюз и фалшива новина, стартъп и стартираща компания заемката се конкурира с домашно словосъчетание. При неологизмите сейввам и запазвам, ъпгрейдвам и надграждам едно и също действие се означава от заета дума и ново значение на позната в езика ни дума. При синоними от типа на лайквам и харесвам препоръчително е да използваме домашното название вместо заетата дума. Отговорното отношение към българския език в тези случаи означава да ограничим употребата на заемката в речта си, като отдадем предпочитание на домашното название, с което ще подпомогнем неговото по-лесно утвърждаване.

в. „Аз-буки“, бр. 6, 6 – 12 февруари 2020 г.