Правила при официална кореспонденция. I част.

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева

При официална кореспонденция често се обръщаме към лицето, заемащо съответната длъжност, без да пишем личното му име: До Директора на…, Уважаеми г-н Председател и т.н. В тези случаи, когато длъжностите не са придружени от собствено име, те се пишат с главна буква (но: Иван Петров, министър на културата).

Официалното писмено общуване изисква и използването на учтива форма. При нейната употреба местоименията Вие, Вас, Ви, Ваш се пишат с главна буква, независимо дали обръщението е към едно лице, или към много лица: Благодарим Ви за участието, Вашето мнение е важно за нас. Задължително се спазва и правилото за съгласуване – глаголните форми и причастията, завършващи на -л, са в мн.ч., а прилагателните и причастията на -н и -т са в ед.ч. (ако се обръщаме към едно лице) и се съгласуват с пола на лицето: Г-жо Иванова, бихте ли потвърдили присъствието си, Г-н Стоянов, били ли сте уведомен за промяната?

Необходимо е да се спазва във всички случаи и правилото за употреба на главни букви при съставни собствени имена – такива са много от имената на различните институции. При съставните собствени имена само първата дума се пише с главна буква: Българска академия на науките, Български олимпийски комитет. Когато съставното собствено име започва с числително редно, то втората поред дума се пише с малка буква: 5-о основно училище, 43-то народно събрание.

в. „Аз Буки“ бр. 11, 16 – 22 март 2017 г.