Превеждам или привеждам?

Ванина Сумрова

Глаголите привеждам и превеждам не са дублети. Те се различават по значение.

Когато предаваме дадена дума или изречение от един език на друг, т.е. правим превод на текст, изразяваме това действие с глагола превеждам/преведа. Затова е правилно: преведете на (или от) английски;  преведен на (или от) френски; в агенцията се превеждат документи; книгата е превеждана многократно.

Освен посочения глагол тълковните речници отразяват и друг (омонимен) глагол със същата представка. Общото в неговите значения е преминаването, преместването на някого или нещо през някакво пространство или от едно място на друго. Тук попадат примери от типа: Бихте ли ме превели на отсрещния тротоар? и Той ги превежда през реката (шубраците); Превеждат го на служба в столицата като началник; Кога ще преведат парите (заплатите; детските)? и Сумата се превежда всеки месец.  

Глаголът привеждам/приведа откриваме с изречения като: 1. снегът е привел клоните на дърветата; тя приведе глава (очи, плещи); 2. привеждам в ред стаята (документацията, облеклото си, мислите си); приведоха в готовност снегорините; трябваше да приведете в изпълнение плана си; 3. приведете примери (подходящи цитати); привеждам неоспорими факти; привеждат се доказателства. От този глагол (както и от глагола подвеждам/подведа) е образуван математическият израз привеждам/приведа под (към) общ знаменател.

Причастията от съчетанията приведена над книгите, приведена мъжка фигура, приведени рамене, приведена върба, както и приведен  зет (успоредно с доведен или заврян зет), приведено дете, приведена дъщеря, приведен син, приведени деца са образувани от глагола приведа и затова се пишат с и, а не с е.

 

в. „Аз-буки“ бр. 30, 26 юли – 1 август 2018 г.