Сейввам или сейфвам?

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева

В българската писмена практика съществува колебание относно изписването на новия глагол от областта на компютърните технологии сейввам. Тази нова заемка от английски се среща не само с комбинация от звукове -вв- (определяна като „нетрадиционна“) – сейввам, но и с -фв-сейфвам. Какво е правилното изписване?
Отговор на това как трябва да се изписва неологизмът, търсим в две английски думи – в глагола от областта на компютърните технологии save ‘запаметявам’, който навлиза първоначално в устната форма на езика ни, а след това, получавайки широко разпространение, се подчинява на особеностите на българската глаголна система, като получава суфикс -ва-, и в съществителното сейф (< safe), навлязло отдавна в езика ни със значение ‘огнеупорна каса или помещение за съхраняване на ценности, пари, документи и др. в банка’.
Известно е, че в английския език крайните звучни съгласни запазват звученето си, докато в българския език подобни съгласни се обеззвучават. Независимо че произнасяме английското save като [сейф], при изписването на неологизма ние трябва да се придържаме към произносителната му форма в чуждия език.
Тъй като новата дума не само формално, но и смислово е свързана с английския глагол save, който се използва с посоченото значение в областта на компютърните технологии, правилно е тя да се пише с две „в“, т.е. сейввам.

 

в. „Аз Буки“ бр. 6, 9 – 15 февруари 2017 г.