За употребата на прилагателните ерозионен, ерозивен и ерозиен

Кристияна Симеонова

Прилагателните имена ерозионен, ерозивен и ерозиен са словообразувателни синоними, образувани от основата на съществителното ерозия с прибавяне на различни суфикси с една и съща функция. Тяхното лексикално значение е еднакво: който се отнася до ерозия. Тези прилагателни се употребяват много често за образуване на синонимни термини словосъчетания, включващи определени съществителни имена.

Съчетаването на синонимни терминоелементи (каквито са прилагателните ерозионен, ерозивен и ерозиен) с дадени съществителни имена може да зависи от фактори като традиция, честота на употреба и дори личен вкус. В някои науки са е утвърдил определен термин словосъчетание, включващ едно от трите прилагателни, без възможност за вариране, срв. термините ерозивен гастрит в медицината, ерозионен контрол в географията и др.

В други случаи обаче чрез тези три прилагателни се образуват равноправни синонимни термини словосъчетания, които може да се заместват взаимно в даден контекст, без да настъпва промяна в смисъла. Въпрос на избор на говорещото или пишещото лице е кой вариант да избере. Такива термини са например ерозионен базис и ерозиен базис, ерозионна форма и ерозивна форма, ерозионно възвишение и ерозивно възвишение, ерозионна дейност, ерозивна дейност и ерозийна дейност, ерозионен процес, ерозивен процес и ерозиен процес и пр. В научни, медийни и други официални текстове подобни термини се употребяват паралелно.

 

в. „Аз-буки“ бр. 38, 20 – 26 септември 2018 г.